Wonen, bouwen; leefbare wijken en dorpen.

Wij staan voor:

  1. Behoud en verbetering van het eigen karakter van buurten, wijken en dorpen met respect voor, en behoud van historie. Wij zijn tegen eentonig bouwen.
  2. Duurzaam en levensbestendig bouwen; minder ‘wegwerparchitectuur’ en niet alles volbouwen met niet passende hoogbouw maar aandacht voor ruimte en groen.
  3. Een ruime, aantrekkelijke studentencampus met voorzieningen op het Suikerunieterrein.
  4. Het tegengaan van luchtkastelen; geen geld over de balk gooien voor prestigeprojecten zonder dat burgers geraadpleegd zijn d.m.v. een referendum.
  5. Voldoende betaalbare huisvesting voor iedereen, behoud van (sociale) huurwoningen; geen sloop zonder betaalbaar alternatief en voldoende sociale woningen worden bij nieuwbouwprojecten.
  6. Speciale aandacht voor ouderen op de woningmarkt.
  7. Een Grote Markt met een duidelijke ruimtelijke samenhang tussen noord- en zuidwand.
  8. Samenhang in beleid en uitvoering tussen ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, bijvoorbeeld verkeersveiligheid bij nieuwbouw.
  9. Het heroverwegen van het principe van de compacte stad. Dus niet elke vierkante meter vol bouwen.
  10. Meer aandacht voor de mogelijkheden die wonen op en aan het water biedt

Goed wonen, voor iedereen

De Stadspartij voor Stad en Ommeland wil voldoende fatsoenlijke huisvesting, bereikbaar voor iedereen, betaalbaar voor elke portemonnee. Van huisvesting voor internationale studenten tot ouderenhuisvesting. Zonder lange wachtlijsten. We houden oog voor de bestaande omgeving, dat verhoogd de leefbaarheid. We pleiten al sinds 2009 voor een ruime studentencampus met goede voorzieningen. Daarbij horen afspraken met onderwijsinstellingen zodat studenten niet in tenten wonen als ze hier willen studeren.

Een groep die onze extra aandacht nodig heeft, zijn onze ouderen. Zij blijven langer zelfstandig wonen en zijn daarom meer afhankelijk van goede thuiszorg en van extra hulp van familie of hun omgeving. Deze mensen laten we niet in de kou staan! Daarom hebben wij extra aandacht voor onze ouderen, voorzieningen moeten bij hen in de buurt en goed toegankelijk zijn. Ouderen moeten niet tegen hun wil gedwongen worden te verhuizen vanwege de doorstroming. Ook moet de woningbehoefte onder ouderen regelmatig gepeild worden.

Ambtenaren, projectontwikkelaars, architecten, ‘huisjesmelkers’ en speculanten bepalen te veel en te vaak het uiterlijk van de stad. Wij waken er voor dat Haren en Ten – Boer niet hetzelfde overkomt. Eventuele toekomstige plannen om de groene longen vol te bouwen zullen wij dan ook resoluut van de hand wijzen.

Leefbare wijken, voor iedereen

Wij willen dat onze wijken en dorpen aantrekkelijk zijn om in te wonen, voor iedereen. Wij willen dan ook een goed spreiding van goedkope (huur)woningen voor starters, minder vermogende en middeninkomens. Ouderen moeten zo lang mogelijk verantwoord in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen wonen.

Vooraf moet duidelijk zijn hoe omwonenden en ondernemers worden betrokkenen en geïnformeerd bij nieuwe plannen in hun omgeving. Niet alleen bij de voorbereiding, maar ook tijdens de uitvoering. Daarbij moet de invloed van de dienst Ruimtelijke Ordening, al decennialang een groot en machtig bolwerk, teruggeschroefd worden. Er moet geluisterd worden naar onze inwoners.

Dit kan in de vorm van een communicatieplan per project. Projecten moeten een verbetering zijn ten opzichte van de huidige situatie. Ambtenaren die zeggen dat hun plannen toch doorgaan zoals ze het hebben bedacht behoren wat ons betreft tot het verleden. Groningen is geen speeltuin voor exotische bouwplannen van projectontwikkelaars.
Voor het grote aantal studenten moeten meer en betere woonvoorzieningen komen, zoals een ruime campus op het ‘suikerunieterrein’ met voorzieningen.