Vragen weigering van niet studenten in de horeca

Grote Markt Zuidzijde
Foto: dvhn.nl

Onlangs bereikten ons vragen van jongeren, niet- studerenden dat zij stelselmatig worden geweigerd in bepaalde horecazaken in de binnenstad van Groningen. De reden van weigering is dat zij geen studentenkaart kunnen tonen bij het betreden van de betreffende horecazaken.

In het “Toegangsbeleid voor de horeca in Groningen” staat te lezen dat het deurbeleid helder,controleerbaar en kenbaar moet zijn. Selectiecriteria, zoals de juiste kleding en een leeftijdsgrens, dienen duidelijk omschreven te zijn; selectiecriteria dienen vreemd te zijn van iedere vorm van discriminatie. De Stadspartij vraagt zich dan ook af in hoeverre weigering op basis van het niet kunnen tonen van een collegekaart strijdig is met de nota “Toegangsbeleid voor de horeca”, ook al is dit duidelijk aangegeven.

Daarnaast vragen wij ons af of dit wenselijk is; Groningen wil immers een bruisende stad zijn waar iedereen welkom is.

De ervaringen van vele jongeren lijken te haaks te staan op dit beleid.

Ze worden niet geweigerd vanwege hun kleding (ze zien er netjes uit), niet om hun leeftijd (ze zijn allemaal ouder dan 18 jaar), maar louter om het feit dat ze geen college/studentenkaart hebben. Dit is geen incidentele gebeurtenis. Jongeren ervaren dit al jaren als discriminatie. Het zijn stadjers, maar zij zien zich genoodzaakt om uit te gaan in omliggende gemeenten, omdat zij zich niet welkom voelen. 

De Stadspartij vraagt zich af in hoeverre hier sprake is van discriminatie en heeft daarom de volgende vragen:

1. Bent u op de hoogte van deze stelselmatige weigering?

Zo ja, wat is uw opvatting hierover, Zo nee, waarom niet

 2. Kunt u verklaren waarom deze door de jongeren ervaren discriminatie voorkomt  ondanks een helder afgesproken
deurbeleid voor de horeca in de binnenstad van Groningen?

3. Ziet het college mogelijkheden om deze geconstateerde vorm van discriminatie aan te pakken? Zo nee, waarom niet?

4. Kan het college uitleggen waarom het mogelijk is dat openbare horeca gelegenheden
mensen zonder collegekaart kunnen weigeren?

Hoogachtend,
namens de fractie van de Stadspartij Groningen,

Amrut Sijbolts
Anna M.J. Riemersma