Vragen over de wijze van omgang met bewoners Zilvermeer.

Neemt het college de Stadjers serieus?

Deze vraag met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoorden staat gelijk aan het oproepen van allerlei tegenstellingen omdat het nu eenmaal onmogelijk is om het iedereen volledig naar de zin te maken. Dat laat echter onverlet dat de vraag ook anders gesteld kan worden: Geeft het college de Stadjers voldoende mogelijkheden hun zienswijze naar voren te brengen? Laten we voor beantwoording van deze vraag de kwestie ‘Zilvermeer’ eens onder de loep nemen.

Wat is er aan de hand?

De bewoners en ook de bewonersvereniging van Zilvermeer ervaren veel overlast van allerlei evenementen die er rond de Kardingerplas gehouden worden. Daarover hebben de bewoners eind vorig jaar een brief geschreven naar het college en is er aansluitend overleg geweest met Stadstoezicht begin februari 2014. De bewoners kijken niet positief terug op het verloop van dat overleg, ze hebben de indruk dat ze worden weggezet als zeurpieten. Ook het beloofde verslag van dit gesprek wordt hen, ook na twee keer een herinnering gestuurd te hebben, niet toegezonden.

Vervolgens ligt er een ontwerpbestemmingsplan ter inzage waarop de bewonersvereniging een zienswijze wil indienen. Ze doen dat binnen de termijn en geven deze zienswijze persoonlijk af op het juiste adres. Twee dagen later krijgen ze een telefoontje dat ze met hun bezwaren maar naar meldpunt overlast moeten stappen en dat ze zelf hun bezwaar daar maar naar toe moeten sturen. (Het adres van meldpunt overlast is overigens hetzelfde adres waar de zienswijze is afgegeven, dit terzijde) Pas na aandringen wens men de zienswijze als zodanig te accepteren maar niet nadat deze als te laat ingediend werd bestempeld. Dit is gelukkig rechtgezet maar laat bij de bewoners een allerminst gelukkige indruk achter.

Alsof het nog niet genoeg is blijkt er ineens op 10 november een informatieavond gehouden te worden over het initiatief een wakeboardpark in te richten op de Kardingerplas. De bewoners van Zilvermeer hebben daarvoor geen uitnodiging ontvangen zijnde geen direct betrokkenen volgens de afdeling Beleid en Programmering en slechts de bewonersvereniging bleek een mail toegestuurd te zijn op een allang niet meer bestaand mailadres.  Bij toeval kreeg men lucht van deze zeer slecht bezochte informatiebijeenkomst waar de bezwaren tegen de komst van een wakeboardpark kenbaar gemaakt werden. Men vreest nog meer overlast dan nu al het geval is.

De Stadspartij kan zich, gezien de hierboven geschetste gebeurtenissen volledig vinden in het gevoel dat de bewoners van Zilvermeer hebben dat ze niet serieus genomen worden en dat hetgeen wat ze vinden of ervaren er niet echt toe doet. Dat staat volledig los van onze mening over de overlast die men nu al ervaart en de extra overlast die men vreest met de komst van het wakeboardpark. Wij zien geen enkele reden om de ongerustheid van deze bewoners op voorhand als ongegrond te verklaren.

Wij hebben over deze situatie de volgende vragen:

1.       Kunt u zich voorstellen, er vanuit gaande dat de beschrijving van de gebeurtenissen correct is, dat de bewoners van het Zilvermeer zich niet serieus genomen voelen? Zo nee, waarom niet?

2.       Bent u bereid om in overleg met de bewoners en de bewonersvereniging te komen tot een zinvolle dialoog over deze situatie met als doel de betrekkingen weer op een aanvaardbaar niveau te verkrijgen? Zo nee, waarom niet?

3.       Bent u het met de Stadspartij eens dat de cultuurverandering, die er toe moet leiden dat burgers zich meer betrokken voelen bij hun stad en hun bestuur, in deze kwestie geen dienst bewezen is? Zo nee, waarom niet.

4.       Bent u bereid lering te trekken uit deze gebeurtenissen en zo te voorkomen dat dit zich kan herhalen? Zo nee, waarom niet.

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*