Vragen over “een scheur in de broek van 58 miljoen”

VRAGEN

door de leden van de raad gesteld overeenkomstig artikel 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Groningen.

Geacht College,

In de Raadscommissie van 2 december sprak Wethouder Ton Schroor over “een scheur in de broek van 58 miljoen” wanneer de bouw van het Groninger Forum niet door zou gaan.

Hij deed het voorkomen als de Stad zo’n groot bedrag zou verspelen wanneer het Groninger Forum alsnog niet doorgaat.

In deze vergadering heb ik onmiddellijk bezwaar gemaakt tegen deze onjuiste voorstelling van zaken. Het College heeft immers toegezegd dat alle door de Gemeente Groningen verworven onroerend goed aan de Oostzijde van de Grote Markt voor prijzen die in het economisch verkeer gangbaar zijn werden aangekocht en ook weer van de hand kunnen worden gedaan. Dat betekent dat er geen verlies hoeft te worden ge;eden.

In een vlaag van wat cijferblindheid geweest moet zijn telde Wethouder Schroor deze aankopen op bij de voorbereidingskosten. Zo kwam hij op een bedrag van 58 miljoen.

Nu is aan de voorbereiding van het Groninger Forum al belachelijk veel geld uitgegeven maar zó erg is het gelukkig ook niet…

Het ergert de Fractie van de Stadspartij wanneer een Wethouder van onze stad bewust of onbewust een verkeerde voorstelling van zaken geeft! Dergelijke bedragen behoren uitgesplitst te worden. Nu moeten de Stadjers en de leden van de Staten gaan geloven dat er 58 miljoen Euro moet worden afgeschreven als de bouw van het Forum niet doorgaat…

Dat brengt mij ertoe om de volgende vragen aan het College te stellen.

  1. Heeft het College de commerciële partners,  zoals dat hoort, er op gewezen dat alle bestedingen van de overheid zijn onderworpen aan toestemming door de daartoe gekozen democratische organen? , Hier zijn dat de Staten van Groningen en de Gemeenteraad van Stad.
  2. Wil het College Wethouder Schroor opdragen om in het vervolg de juiste cijfers te vermelden wanneer het om de “schade” van het niet doorgaan van de Forumbouw gaat?
  3. Wil het College de Provinciale Staten en de Gemeenteraad zo spoedig mogelijk een overzicht van uitgaven geven waarin de kosten van aankoop van onroerend goed en de voorbereiding van een vernieuwde Oostwand naast de kosten die voor de voorbereiding van de bouw van het Forum worden gesplitst?
  4. Deelt het College mijn opvatting dat het niet gepast is om met cijfers te goochelen teneinde de Provinciale Staten en de bevolking van Stad en Ommeland onder druk te zetten?

    Hoogachtend,

    Robert Prummel