Vervolg vragen over kapper Botros, Gelkingestraat

Stadspartij Groningen
gemeenteraadsfractie

Aan het College van B&W Groningen

Groningen, 25 augustus 2010

Vragen door de leden van de raad gesteld overeenkomstig art. 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Groningen

Onderwerp: vervolg vragen over kapper Botros, Gelkingestraat

Geacht College,

Op 23 juli 2010 heeft de Stadspartij vragen gesteld over kapper Botros in de Gelkingestraat. Op 30 juli 2010 heeft u uitstel van beantwoording gevraagd in verband met de zomervakantie periode. Wij zien de beantwoording nu op zeer korte termijn tegemoet. Dit vanwege het spoedeisende karakter van deze zaak. Het eindrapport van de door burgemeester Wallage gevraagde bemiddelaar Scheijbeler is nu beschikbaar. De Stadspartij is onthutst over de gerapporteerde feiten. Dat zulke zaken, wanneer het allemaal klopt, in Groningen kunnen gebeuren, is haast niet te geloven. De Stadspartij gaat ervan uit, dat alle vragen voor 1 september beantwoord zijn.

De volgende vragen zijn op 23 juli 2010 gesteld:

 • Vraag 1: Wie is verantwoordelijk voor de ontstane situatie?
 • Vraag 2: Hoeveel belastinggeld is al aan het procederen tegen de heer Botros besteed?
 • Vraag 3: Erkent het college, dat er bij ‘Wonen boven Winkels’ fouten zijn gemaakt?
 • Vraag 4: Is het college het met de Stadspartij eens, dat het over ruimten bóven winkels gaat?
 • Vraag 5: Is het college bereid onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de gang van zaken en hierover de raad te informeren?
 • Vraag 6: Is het college bereidt de rechterlijke uitspraak, totdat alles onderzocht is, voorlopig niet te laten uitvoeren.

De Stadspartij heeft naar aanleiding van de eindrapportage van bemiddelaar Scheijbeler van 20 augustus 2010 ook nog de volgende vragen:

 • Vraag 7: Waarom wil niemand op het stadhuis met de heer Botros spreken?
 • Vraag 8: Is het waar dat meerdere ondernemers in de Oosterstraat en de Gelkingestraat met ‘Wonen boven winkels’ te maken hebben gehad?
 • Vraag 9: Wat was de reden van deze betrokkenheid van andere ondernemers en wat waren de uitkomsten?
 • Vraag 10: Op welke wijze heeft ‘Wonen boven winkels’ in deze contacten de beoogde doelen bereikt?
 • Vraag 11: Heeft Wonen boven winkels het aan Botros (in het geheel) verhuurde pand gekocht?
 • Vraag 12: Waarom is ‘Wonen boven winkels’ aan de huurdersrechten van kapper Botros voorbij gegaan? Dit is toch strafbaar?
 • Vraag 13: Heeft het kleine onderhoud (voor circa vijf weken), waarvoor Botros toestemming had gegeven inderdaad 54 weken geduurd?
 • Vraag 14: Hoe kan dit en wat is er in die 54 weken gedaan?
 • Vraag 15: Hoeveel geld is er in totaal in dit project (Gelkinge Hof) omgegaan (aankoop, verkoop, verhuur, verbouwingen etc., gaarne gedetailleerd speciferen.)
 • Vraag 16: Naar het schijnt, zijn er valse aangiftes tegen kapper Botros gedaan. Hoe verklaart u dit? Dit is toch strafbaar, zeker wanneer dit door ambtenaren geschiedt?
 • Vraag 17: Het lijkt erop dat ‘Wonen boven winkels’ zich niet aan afspraken hield. Bent u het met de Stadspartij eens dat, wanneer dit waar blijkt te zijn, er disciplinaire maatregelen voor alle in deze zaak betrokken ambtenaren op zijn plaats zijn?
 • Vraag 18: Bent u het met de Stadspartij eens, dat wanneer deze zaken waar blijken te zijn, de verantwoordelijke wethouder de eer aan zichzelf moet houden en moet opstappen?

Na wat nu allemaal bekend is geworden, eist de Stadspartij per direct uitstel van de uitvoering van de rechterlijke uitspraak die zegt, dat Botros op 8 september 2010 zijn zaak moet ontruimen. Naar mening van de Stadspartij moet er met de raad een diepgaand onderzoek worden ingesteld, nadat gebleken is, dat de zaken zoals beschreven waar zijn. De eindrapportage van 20 augustus 2010 van bemiddelaar Scheijbeler is reeds in het bezit van het College.

Hoogachtend,
namens de fractie van de Stadspartij

Gerard Offerman
Anna Riemersma

c.c. Pers
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu,
Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*