Vorige week was het begrotingsdebat. De ontwerpbegroting 2023 is met algemene stemmen aangenomen. Stadspartij 100% voor Groningen stemde wél tegen de belastingtarieven 2023. Wij vinden dat de lasten voor onze inwoners, ondernemers en verenigingen niet verder mogen worden verhoogd. Lees hier het betoog van onze fractievoorzitter Amrut Sijbolts:

Voorzitter,

De eerste begroting van dit college en deze coalitie. Dat kan best een spannend moment zijn, zeker in deze onzekere tijd. Wij zetten ons in voor een stad met internationale allure, met hechte dorpen en eigenzinnige wijken. Waar wij iedere dag leven, werken, leren, sporten en spelen: waar we genieten. Dichtbij en met elkaar. In een fijne omgeving. Dit is ons thuis!

En in ons thuis willen we ruimte geven aan onze inwoners, ondernemers en verenigingen. Die zijn vaak bereid om hun verantwoordelijkheid te nemen. Ze tonen zich betrokken bij hun eigen leef- en woonomgeving, hun thuis.

Ons thuis staat echter onder druk. Door de gevolgen van de coronacrisis, de stijgende (energie)prijzen en de verminderde koopkracht. De bestaanszekerheid van onze inwoners staat onder zware druk.

Als lokale politiek doen we wat we kunnen om onze inwoners, ondernemers en verengingen te ondersteunen. Om er voor te zorgen dat we een inclusievere samenleving zijn. Om de tweedeling tegen te gaan. Die gezamenlijke opgave gaat niet over links versus rechts.

Die gezamenlijke opgave gaat niet over Lokaal versus Den Haag.

Die gezamenlijke opgave gaat niet over commerciële partijen versus de overheid.

Die gezamenlijke opgave gaat niet over wij versus zij.

Nee voorzitter, die gezamenlijke opgave overstijgt de politiek en de realiteit. Samenwerken en over schaduwen heen stappen is noodzakelijk. Gisteren. Vandaag. En morgen.

Onze fractie zal zich daarvoor, constructief, in blijven zetten. En ja, we zullen soms andere accenten leggen. En ja, daar zal niet altijd een meerderheid voor zijn. Maar als grootste lokale onafhankelijke partij zien wij het als onze taak om ons steentje bij te dragen aan een brede welvaart. Aan het thuis van al onze inwoners. In de wijken en de dorpen.

De enige manier waarop wij als volksvertegenwoordiging het vertrouwen van onze inwoners de komende jaren kunnen terugwinnen is wanneer we niet voor hen, maar samen met hen aan oplossingen werken. Daarom is het goed dat deze raad, in gezamenlijkheid, niet alleen werkt aan een participatievisie maar ook aan een verbindingsagenda. De komende jaren moeten we het vertrouwen van onze inwoners terug winnen.

We hebben specifiek aandacht voor onze jongeren. Waar wij eerder dit jaar geen meerderheid vonden voor onze motie voor een jongerenraad zien we nu gelukkig bij GroenLinks een veranderende beweging. Daarom dienen we met D66 die motie iets gewijzigd opnieuw in.

De jongeren van nu zijn de bakkers, de voetballers, de ondernemers, de zorgverleners en de bestuurders van de toekomst. Zelfs onze kinderburgemeester riep hier toe op: praat met jongeren in plaats van over jongeren.

Voorzitter,

Een brede welvaart gaat niet alleen over materiële welvaart. Het ook om zaken als gezondheid, onderwijs, milieu en leefomgeving, sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing en (on)veiligheid.

Armoedebestrijding en Jeugdzorg, in de kern een thema waar wij niet echt afwijken in de ambities van dit college. Maar soms wel van mening verschillen maar er zijn ook overeenkomsten. We verwachten dus ook een constructieve houding naar ons op dat punt. Waar kostenefficiëntie vaak uitgangspunt is maar kennis en expertise verloren dreigt te gaan.

Omdat chronisch zieken en gehandicapten o.a. door een stapeling van hogere (zorg-) kosten vaak minder financiële ruimte hebben om te kunnen deelnemen aan sport en bewegen vragen we met onze motie Sport en bewegen met een chronische aandoening te onderzoeken of en welke mogelijkheden er zijn om sport en bewegen in Groningen voor chronisch zieken en gehandicapten bekender te maken;

In het kader van de brede welvaart steunen wij vandaag een aantal moties. De CDA motie BORG Niveau omhoog, die niet wordt ingediend hadden we graag gesteund. Wij streven naar het vroegere beleid van Schoon, Heel en Veilig. Of je nu in de binnenstad, Beijum, Woltersum, Hoogkerk of Glimmen woont.

En ja, het is positief dat in het Oosterpark bewoners zich inzetten bij grofvuil acties en het tegengaan van zwerfvuil. Een pluim voor hen allen. Echter zijn de problemen ontstaan door een overheid die zich steeds verder terug trok. Wat ooit is wegbezuinigd keert niet snel terug. Daarom ook een motie van onze kant om grof vuil weer 1x per jaar gratis op te halen.

We weten uit het onderzoek naar ondermijning dat vanuit een goed onderhouden en nette stedelijke omgeving gaat op veiligheidsgebied een preventieve werking uit.

Brede welvaart gaat ook over wonen. Wonen waar je wilt. Betaalbaar wonen waar je gelukkig wordt. Daar ligt een grote uitdaging. Het versnellen van de woningbouw. Wij streven een beleid naar waar we bouwen voor alle groepen en waar ouderen moeten kunnen doorstromen wanneer ze dat willen en kunnen. 30% sociale woningen per project wordt wat ons betreft de norm en dus niet middelen over de gehele gemeente.

Om de dubbele vergrijzing en de andere uitdagingen die op ons af komen het hoofd te bieden gaat het college de komende periode aan de slag gaat met een integrale aanpak voor ouderen. We zijn blij met de toezegging van de wethouder dat het college wil aansluiten bij het manifest ‘Waardig Ouder Worden’ 2.0.

Ook over hoogbouw, willen we best meedenken maar we willen wel zeker zijn dat het overgangsgebied tussen Groningen en de dorpen Haren en Ten Boer tot tenminste 2040 niet bebouwd worden. We lezen in gemeentelijke stukken nog wel eens het jaartal 2030. En dat was niet de afspraak.

Een grote uitdaging blijft het helpen en steunen van de gedupeerden van de bevingen als gevolg van de aardgaswinning. Zonder teveel ‘spiegeltjes en kraaltjes’. Daarnaast vinden we dat we als grote gemeente onze omliggende gemeenten moet steunen en ondersteunen waar het kan. De stad kan niet zonder de ommelanden.

Zorgen zijn er ook over de positie van middeninkomens. Zij komen steeds meer in de financiële problemen door de hoge inflatie en de fors gestegen energierekening. De vrees bestaat dat, ondanks de koopkrachtmaatregelen van het kabinet, het aantal huishoudens met schulden flink zal toenemen.

We maken ons ook zorgen over de lokale lastendruk van al onze inwoners. Groningen behoort inmiddels tot de top-2 van Nederland waar het de lokale lastendruk betreft. Niet echt iets om trots op te zijn. De huidige inflatie is dermate hoog is dat ook middeninkomens steeds meer moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen.

Als gemeenteraad hebben we de mogelijkheid heeft om de lokale lasten generiek te laten dalen. Mede daarom kiezen steeds meer gemeenten ervoor om voorgenomen stijgingen van de lokale lasten terug te draaien.

Wij dienen daarom, met steun van de gehele oppositie, een motie in om te onderzoeken of en op welke wijze de lokale lasten van onze inwoners, ondernemers en verenigingen in de nabije toekomst omlaag gebracht kunnen worden.

Want bij de brede welvaart betreft het niet alleen de kwaliteit van leven in het ‘hier en nu’. Maar ook de effecten van onze manier van leven op het welzijn van mensen nu en toekomstige generaties.

Ik ga afsluiten met een volkswijsheid die niet alleen voor het college opgeld doet, maar voor iedereen: .

Met andere woorden we vragen dit college en de raad om doordacht beslissingen die te nemen die een goede en noodzakelijke bijdrage maken nu en in de toekomst. Wees een leidend college en het goede voorbeeld voor Groningers: inwoners, ondernemers en verenigingen. Doe zoals een aantal andere grote ‘linkse gemeenten’, bijvoorbeeld Amsterdam en Utrecht. Zij durven eerder gemaakte financiële beslissingen te herijken door juist armoede aan te pakken en maken bewust keuzes te maken voor nu en op de lange termijn. Ze willen geen vervelende erfenis achterlaten voor de generaties die komen.

Ik dank u wel.