Tegenbegroting Stadspartij: ‘Stadspartij kiest sociale koers’

Tegenbegroting Stadspartij 2011

‘Stadspartij kiest sociale koers’.

De Stadspartij realiseert bezuinigingen door de Ambities van het college bij te stellen. Tegelijk worden de kwetsbare Stadjers in deze begroting ontzien.

Welke extra bezuinigingen stelt de Stadspartij voor?

G kracht krijgt voorlopig wat minder extra geld. Met meer innovatie en creativiteit moeten de gewenste resultaten ook behaald kunnen worden.
Het duurzaamheidsbeleid is belangrijk voor de stad Groningen maar we hoeven echt niet  alles zelf uit te vinden. Aanhaken bij landelijke ontwikkelingen en projecten maakt een duurzaam beleid desondanks mogelijk. In Groningen werken meer ambtenaren dan in vergelijkbare gemeenten. Daaraan moet een einde komen. De Stadspartij wil minder ambtenaren op kantoor en ontziet de uitvoering en het beheer van de openbare ruimte. Wonen boven Winkels is een mislukt project en daar trekken we de stekker uit. Voor volgend jaar staat een bouwfestival gepland. Het geld daarvoor moet door de markt worden opgebracht. De woonwagenvoorzieningen moeten net als andere voorzieningen kostendekkend zijn. Platform Gras heeft in de afgelopen jaren het collegebeleid voldoende onder de aandacht gebracht. Volgens de Stadspartij kunnen de andere gemeentelijke voorlichters dat ook wel doen.
Met deze tegenbegroting wil de Stadspartij kiezen voor een sociaal sterk beleid ook in moeilijke tijden.
Voor de Stadspartij is bezuinigen ook echt bezuinigen. Het verhogen van belastingen is in deze tijd niet verantwoord.

Deze door de Stadspartij voorgestelde bezuinigingen tellen op tot  5.926.000 Euro  als dekking voor de door de Stadspartij gewenste bezuinigingen van 5.020.000 Euro. Dat betekent dat de Stadspartij voor 2011 al circa 900.000 Euro  extra bezuinigingen heeft gevonden.

Tegelijkertijd worden een aantal voor de stad belangrijke sociale functies ontzien. Voor alle burgers, maar zeker voor de middenstand is het belangrijk dat de OZB verhoging niet door hoeft te gaan. Het aanhouden van de ombudsvrouw  zorgt voor behoud van rechtszekerheid in de stad. Minder bezuinigen op peuterspeelzaalwerk en kinderopvang ontziet jonge gezinnen. De Griffie is belangrijk voor het functioneren van de democratie. De gemeenteraad kan niet werken zonder goede ondersteuning en bezuinigen zou de kwaliteit van de democratische controle aantasten. De Stadspartij ontziet in deze tegenbegroting ook de WMO. Bezuinigingen mogen niet ten kosten gaan van de zwaksten in onze samenleving.
Door dit jaar een extra bezuiniging in te boeken kan ook de komende jaren een sociaal verantwoord beleid worden gevoerd. Voorzieningen zoals Iederz, de vroegere sociale werkplaats, kunnen dan worden ontzien. De Stadspartij voelt ook niets voor bezuinigingen op de Jonge Onderzoekers. Maar daarover besluiten we volgend jaar.

Bezuinigingen per punt:

750 000 Euro minder extra geld voor G-Kracht.
Toelichting: Dit programma krijgt in het Collegevoorstel 1 miljoen extra. Dat is gezien onze begroting erg veel geld.
Wij brengen het tot 250 000 Euro extra geld terug.

1000 000 Euro minder voor duurzaamheidsbeleid in 2011.
Toelichting:  De ambities zijn erg groot maar veel van de voorstellen zijn vaag. Veel beleid en veel technieken voor meer duurzaamheid worden door andere gemeenten en door de Rijksoverheid ontwikkelt. Daarvan kan ook Groningen gebruik maken. Als technologiebeleid concentreren we ons op het veelbelovende Healthy aging project.

200 000 Euro minder voor organisatieontwikkeling.
Toelichting: Bezuinigingen op de organisatie vallen altijd tegen. Zie daarvoor Blz. 363 concept begroting. De Stadspartij wil voor 200.000 euro extra op beleidsprojecten bezuinigen. Uitvoering en beheer en onderhoud blijven conform het huidige beleid en krijgen prioriteit.

500 000 Euro minder voor beleidsformatieplaatsen.
Toelichting: Een moment “rust op de plaats” voor het ontwikkelen van nóg meer beleid. De prioriteit moet liggen bij wat er nu is geformuleerd en wat nu moet worden uitgevoerd.

Tien procent minder inhuur van externe medewerkers. Dat is een bezuiniging van 2 800 000 Euro.
Toelichting: Dit is een post waarop de Gemeenteraad al jaren wil  bezuinigen. Het lukte tot op heden niet… Bij de huidige begroting moet een eind worden gemaakt aan de onbeheersbare stijging van deze post.

250 000 Euro minder voor Wonen boven Winkels.
Toelichting: Het project is mislukt… De consequentie is dat we de stekker uit het project trekken en het verder overdragen aan Lefier. Met de verkoop van de aandelen valt een incidentele meevaller te boeken.

35 000 Euro wordt al in 2011 bezuinigt op Bureau Woonwagenzaken.
Toelichting: De tarieven voor woonwagens moeten kostendekkend worden gemaakt. Dat kan in 2011 gebeuren.

91 000 Euro wordt in 2011 bezuinigt op platform Gras.
Toelichting: Platform Gras is een luxe… Men heeft interessant werk verricht maar RO/EZ kan zelf ook manifestaties rond bouwen en wonen organiseren.

300 000 Euro  bezuinigen op het voorgenomen bouwfestival.
Toelichting: Geen bouwfestival in 2011 is een flinke bezuiniging. Het is te verantwoorden want ook daarmee trekken we de woningmarkt niet vlot en we hebben geld nodig voor andere zaken.

De som van bovenstaande bezuinigingen is 5 926 000 Euro.

In onze tegenbegroting schrappen we een aantal van de collegevoorstellen.  Het grootste deel blijft staan en we zijn het College en de ambtenaren dankbaar voor het vele werk dat werd verricht om een dergelijke bezuinigingsronde waarin met een stofkam door tal van posten werd gegaan mogelijk te maken. We steunen in grote lijnen het Collegevoorstel om in de eerste plaats op organisatie te bezuinigen. Toch hebben we wijzigingsvoorstellen.

Maatregelen die geld “kosten”

De verhoging van de OZB met 4 000 000 Euro gaat niet door.
Toelichting: Onverantwoord in de huidige conjunctuur. Groningen moet naar zijn stand leren leven en wij zijn geen rijke stad. Bij onze stad en onze economische situatie past een plek bovenaan de lijst met gemeenten met hoge lokale lasten niet. Voor onze centrumfuncties krijgen we al extra geld uit het Gemeentefonds en uit andere fondsen van het Rijk.

Geen bezuiniging op de Ombudsvrouw.
Toelichting: Rechtszekerheid moet gemakkelijk toegankelijk zijn. De Gemeente Groningen zou de kosten in het vervolg met meer gemeenten kunnen delen. Maar de Ombudsvrouw hoort hier, en niet ver weg in Den Haag.

De bezuiniging op het COP gaat gedeeltelijk door. We bezuinigen 400 000 Euro minder.
Toelichting: Het COP kan een dergelijke bezuiniging nog aan. Meer bezuinigen zal de organisatie ernstig uit balans brengen. Dan gaan veel banen verloren en minder bezuinigen op peuterspeelzaalwerk en kinderopvang ontziet jonge gezinnen. Die hebben het vaak moeilijk. Om over alleenstaande ouders nog maar te zwijgen…

De bezuiniging op de Griffie van 100 000 Euro gaat niet door.
Toelichting: Onze Griffie is volledig belast en kan niet meer behoorlijk functioneren wanneer we de formatie en de middelen snoeien terwijl we als Raad wèl steeds een beroep op de Griffie doen. Gezien de aantallen ambtenaren die het College ondersteunen zal de democratie uit balans raken wanneer de democratisch gekozen volksvertegenwoordiging zijn wetgevende en controlerende werk niet optimaal kan uitvoeren.

Op de uitvoering van de WMO gaan we geen 320 000 Euro bezuinigen. Toelichting: De Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft de Gemeente Groningen extra taken op het gebied van welzijn en gezondheidszorg gegeven. Die moeten ook worden uitgevoerd. Wanneer de regering in Den Haag op welzijn en gezondheidszorg beknibbelt hoeven we dat in onze “Stad voor iedereen” niet na te volgen. Wij laten mensen immers niet in de kou staan.
In dit voorstel worden alle bezuinigingen die het College voorstelde, op deze vijf na, gehandhaafd. We denken anderzijds wèl dat deze verdeling van lasten en baten rechtvaardiger en economisch beter verantwoord is. Op de begroting van 2012  kan en wil de Fractie van de Stadspartij niet vooruitlopen. Het is mogelijk dat de financiële situatie dan verbeterd is. De crisis lijkt al weer te zijn overwonnen want de Duitse economie groeit weer!

Beslispunt:
De Raad van Groningen amendeert het Collegevoorstel voor een Bezuinigingspakket 2011-2014 met de hierboven genoemde bedragen bij de daarbij vermelde posten en draagt het College op om deze wijzigingen in de begroting te verwerken.

Robert Prummel
Gerard Offerman
Anna Riemersma
Jacob Bolhuis
Amrut Sijbolts