Stadspartij teleurgesteld in hoogte subsidie

By 5 oktober 2009Nieuws

De toegezegde subsidie van € 53,- per raadslid is volgens de Stadspartij veel te laag.  Deze subsidie die werd aangevraagd komt uit de landelijke pot voor de scholing van lokale raadsleden. Lokale partijen krijgen namelijk,in tegenstelling tot landelijke partijen, geen structurele overheidssubsidie. De bedoeling van de subsidie is dat lokale partijen haar raads- en kandidaat-raadsleden kan scholen,om zo de noodzakelijke basiskennis op te doen. Maar aangezien een cursus als snel rond de 1000 euro ligt is dit bedrag lang niet voldoende. Hieronder leest u de reactie aan de Minister op de aan de Stadspartij toegekende subsidie.

Aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Dr. G. ter Horst,
P/a Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Postbus 20011,
2500 EA Den Haag,

Onderwerp: toegekende subsidie t.b.v. scholing en opleiding van raadsleden en kandidaat-raadsleden van de Stadspartij Groningen.

Datum: 6 oktober 2009

Geachte mevrouw Ter Horst,

Naar aanleiding van uw brief van 4 september 2009 (kenmerk 2009-0000499599) dankt de Stadspartij Groningen u voor de toegekende subsidie (ad € 106,– ) voor scholing en opleiding van raadsleden en kandidaat-raadsleden van de Stadspartij Groningen.

Er doet zich echter een probleem voor en misschien weet u daarvoor een oplossing? De Stadspartij heeft overal gezocht naar bureau’s en instellingen, die voor € 53,– per persoon een opleiding kunnen verzorgen voor raadsleden in de gemeentepolitiek om de noodzakelijke basiskennis op te doen. Zulke bureau’s zijn echter niet te vinden.

Kunt u ons helpen bij het realiseren van uw wens de vorming en opleiding van raadsleden en kandidaat-raadsleden te verbeteren, opdat de kwaliteit van het lokale bestuur verbetert? Hierbij wijst de Stadspartij op eerdere beleidsdocumenten en daarin geformuleerde doelstellingen van u en uw voorgangers.

Wij doen onze brief tevens aan de vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken toekomen, daar de Stadspartij Groningen van mening is, dat deze uitwerking van de nieuwe subsidieregeling niet dezelfde is als beoogd is in de door de Kamer aangenomen motie van het Kamerlid Bilder.

Hoogachtend,

namens het bestuur van de Stadspartij Groningen,

Drs. ing. G.J.D. Offerman (voorzitter)

c.c. Vaste kamercommissie BZK, College van B&W Groningen, raadsfracties in de gemeenteraad van Groningen, Binnenlands Bestuur, Pers, VPPG.

Laat een reactie achter