Stadspartij neemt uitdaging college aan

De brief van de Stadspartij gericht aan het college betreffende het Groninger Forum en de uitdaging die het college de Stadspartij heeft gesteld.

Groningen, 29 januari 2010,

Geacht College,

In de beantwoording van onze schriftelijke vragen betreffende het Groninger Forum daagt u de Stadspartij uit met een beter voorbeeld te komen wat betreft betrokkenheid van burgers bij alle relevante keuzes.

Onderstaand het citaat uit deze beantwoording: (vraag 34)

‘Wij kunnen in Nederland nauwelijks een ander project bedenken waarbij de burger –direct en indirect – meer betrokken is bij alle relevante keuzes. Wij dagen de Stadspartij uit met een beter voorbeeld te komen’.

Deze uitdaging nemen wij graag aan.

Om misverstanden te voorkomen willen wij vooraf duidelijk stellen, dat wij geen enkele twijfel hebben over de democratische legitimatie van het Forum. Er is, zoals u zelf ook al hebt opgemerkt in uw antwoorden op onze vragen, op verschillende momenten door een meerderheid in de gemeenteraad ingestemd met de planvorming.

Het gaat hier dan ook niet om politieke besluitvorming maar om betrokkenheid van de burger. U noemt zelf twee momenten waarop deze betrokkenheid gestalte heeft gekregen, het referendum van 29 juni 2005 en de publieksenquête in 2007, waar gestemd kon worden over het ontwerp van het Forum.

Alvorens in te gaan op uw uitdaging is het zinvol om deze twee momenten van betrokkenheid te bezien vanuit ons perspectief.

Het referendum.

U schrijft in uw beantwoording van onze vragen het volgende over het referendum: ‘In 2005 is dit voorstel in een tweede referendum omarmd door de Groninger bevolking. Bijna veertig procent van de kiesgerechtigde Stadjers is op 29 juni 2005 bij het referendum over dit plan naar de stembus gegaan. De Stadspartij lijkt zich niet neer te willen leggen bij het feit dat een ruime meerderheid – 53,4 procent – in 2005 voor het plan heeft gestemd en daarmee voorstander is van het Groninger Forum, een onlosmakelijk onderdeel van het voorstel’.

Bovenstaande contrasteert nogal met hetgeen u schrijft in de bijlage van het raadsverslag nummer 66 d.d. 1 juli 2005,
Om onze geachte voormalige burgemeester de heer Wallage maar eens te citeren, “U kunt kiezen uit twee smaken”.

Of u respecteert uw eigen referendumverordening en u laat het referendum buiten de politieke discussie of u gebruikt de uitslag ten behoeve van uw eigen politieke doelstellingen waarmee u onvermijdelijk anderen eveneens een vrijbrief geeft de uitslag van het referendum te gebruiken voor hun doelstellingen.

Uw verwijt dat wij ons niet willen neerleggen bij de uitslag van een (ongeldig) referendum snijdt dan ook geen hout.

Net zo gemakkelijk als u een legitimering haalt uit het ongeldige referendum kunnen wij stellen dat gezien de lage opkomst het de meeste stadjers destijds koud heeft gelaten wat de plannen nu werkelijk hebben ingehouden. Immers, meer dan 60% kwam niet stemmen. Naar de beweegredenen van deze zwijgende meerderheid kunnen we slechts gissen. Vonden ze de plannen niet aansprekend genoeg om voor te stemmen of vonden ze de plannen niet onaantrekkelijk genoeg om tegen te stemmen? We zullen het nooit weten.

Wij denken wel een reden te kunnen benoemen, die deels verklaart waarom er bij het referendum in 2001 over de Noordwand zoveel meer mensen hun stem kwamen geven.

Het referendum van 2001 had een veel meer visueel karakter, de burgers hadden een uitgesprokener beeld van de plannen dan in 2005, al was het alleen maar vanwege het dreigende beeld van de omvallende Martinitoren. Het beeld dat de burger in 2005 voor ogen kreeg had een veel abstracter karakter. Vandaar wellicht de desinteresse om te komen stemmen.

Nu de plannen verder zijn ontwikkeld en ook meer zijn gevisualiseerd merkt men dat de reacties ook meer uitgesproken en soms ronduit heftig zijn. Voortschrijdend inzicht bij de burger zullen we maar zeggen.

De publieksenquête
Hoewel de aanleiding voor ons wat minder vrolijk was stonden en staan wij positief tegen over het middel van de publieksenquête. Niks mis mee, integendeel. Het gaat ons echter veel te ver om uit de deelname aan deze enquête af te leiden dat het Groninger Forum leeft in de stad. Vanwege het gebruik van internet kun je niet stellen dat de veel hogere deelname dan aan de enquête voor de Waagstraat een bewijs is van groot enthousiasme onder de bevolking.

Internetgebruik neemt vele drempels weg en de ironie wil dat juist deze digitale snelweg er mede de oorzaak van zal zijn, dat de bibliotheek zoals we die kennen in zwaar weer terecht zal komen. Laat dat nu net één van de dragers zijn van het Forum concept.

Dan horen we u al roepen, dat het concept van het Forum nu juist voorziet in een nieuwe manier van informatievoorziening. Waarop wij zeggen, prima, maar voer dat experiment dan maar uit in een minder kostbare setting.

Conclusie.
De stadpartij ziet het Forum als een experimenteel concept in het verkeerde gebouw op de verkeerde plaats en gebaseerd op een wankele financiering maar gelegitimeerd door een meerderheid van de gemeenteraad. Wij begrijpen dat als we nu de stekker eruit trekken, dat er veel geld en inspanning het rioolputje in loopt, maar dat willen we op de koop toe nemen. Het alternatief is nog onaantrekkelijker, want we zijn er van overtuigd dat het Forum als een financiële strop om de nek van de stad zal gaan hangen.

De Uitdaging.
Tot slot komen we bij het punt waarom het eigenlijk gaat, Maar ons antwoord op uw uitdaging kan alleen begrepen worden met inachtneming van wat wij hier boven vermeld hebben.

Zoals gezegd zien wij het Forum gelegitimeerd door een meerderheid van de gemeenteraad.

Niks mis mee, zo nemen we jaarlijks honderden democratische besluiten.

Echter, ieder project dat of weggestemd of gelegitimeerd is middels een geldig referendum, dus een grote opkomst, kent in onze ogen een grotere betrokkenheid van de burger als dit Forum project. Als namelijk bij een referendum meer dan 60% niet thuis geeft kun je niet spreken van een grote betrokkenheid, welke motieven deze mensen ook hanteren om niet te gaan stemmen. Dat was in onze ogen het grote signaal van het referendum in 2005, het Forum leeft niet onder de bevolking en dat belooft wat voor de door u gehanteerde bezoekersaantallen.

Met vriendelijke groet,

Bert Dijkhuizen

Namens de fractie van de Stadspartij

cc naar pers en andere fracties.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*