Stadspartij: Onafhankelijk OOG in geding

De Stadspartij hecht net als het College aan journalistieke onafhankelijkheid. Dit wordt naar mening van de Stadspartij niet bevordert door OOG onder te brengen bij de (nog niet bestaande) forumorganisatie.

In het kader van functiescheiding is het merkwaardig, dat de directeur, tevens bestuurder, tevens hoofdredacteur en ook nog eens in persoon de gehele Raad van Bestuur is. Dit lijkt op situaties, zoals die voorkomen bij de Stichting het Groninger Forum en de NV Wonen boven Winkels.

Onderwerp: OOG TV en zendtijd voor politieke partijen.

Vragen door de leden van de raad gesteld overeenkomstig art. 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Groningen.

Geacht  college,

U heeft de gemeenteraad per omroep nota over het mediabeleid  2011-2015  geïnformeerd.

De Stadspartij hecht evenals u aan journalistieke onafhankelijkheid. Dit wordt naar mening van de Stadspartij niet bevordert door OOG onder te brengen bij de (nog niet bestaande) forumorganisatie (blz. 4).

In het kader van functiescheiding is het merkwaardig, dat de directeur, tevens bestuurder, tevens hoofdredacteur en ook nog eens in persoon de gehele Raad van Bestuur is. Dit lijkt op situaties, zoals die voorkomen bij de Stichting het Groninger Forum en de NV Wonen boven Winkels.

De Stadspartij pleit voor een bredere samenwerking van OOG, dan alleen met debatcentrum Dwarsdiep, het archief en de bibliotheek en wil dit ook zichtbaar gemaakt zien. Markt, universiteit en hogescholen bieden kansen.

Op blz. 12 staat als doel onder 3.5 ‘Gemeentelijke communicatie via het OOG kanaal’: “Wij vertrekken informatie aan burgers via het kanaal van de lokale omroep, die bijdraagt aan de uitvoering van ons beleid”. Dit staat volgens de Stadspartij op gespannen voet met de nagestreefde onafhankelijkheid van OOG. De informatie komt of van het college en de raad of er komt geen enkele info vanuit de gemeentelijke organisatie op OOG. Het kan en mag niet zo zijn, dat het college OOG TV gebruikt voor eigen propaganda (al dan niet betaald). De vorm voor een bredere politieke informatievoorziening via OOG TV dient nog te worden onderzocht en vastgesteld.

De Stadspartij pleit voor zendtijd voor politieke partijen op OOG TV. Daarnaast is de Stadspartij van mening, dat OOG TV een rol kan spelen bij de onafhankelijke voorbereiding /infovoorziening ten behoeve van de  gemeenteraad en raadscommissies.

De Stadspartij stelt hierover nog de volgende vragen:

1. Is het college bereid invulling te geven aan (betaalde) zendtijd voor alle politieke partijen in de stad via OOG TV (vanuit het programma Stad en Stadhuis)?
2. Is het college bereid met OOG TV  nadere mogelijkheden te onderzoeken over hoe gemeenteraad en raadscommissies beter
onder de aandacht van de Stadjers gebracht kunnen worden via de televisie? Dit zou gefinancierd kunnen worden vanuit de
communicatiebudgetten van projecten.
3. Wie voert precies met wie bestuurlijk overleg ((blz. 13)
4. Hoe gaat het college werken aan een betere functiescheiding voor de directeur/bestuurder?
5. Waarom is er geen raad van bestuur?
6. Wat verstaat het college op blz. 4 onder – een medium voor gemeentelijke informatievoorziening? Hoe legt u gemeentelijk hier
uit?
7. Hoeveel camjo’s zijn er de afgelopen 10 jaar uitgestroomd (blz.7)?
8. Wilt u aangeven, wie er in het Programma Bepalend Orgaan (PBO) zitting hebben?
9. Wie selecteert deze partijen voor het PBO?
10. Wat zijn de selectiecriteria om toe te kunnen treden tot het PBO?
11. Hoe groot mag het PBO zijn?
12. Wie zitten er in de Raad van Toezicht (RvT)?
13. Wie selecteert partijen voor de RvT?
14. Wat zijn de selectiecriteria om toe te kunnen treden tot de RvT
15. Hoe groot mag het RvT zijn?

Hoogachtend,

Namens de fractie van de Stadspartij,

R.P. Prummel

c.c. Pers

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*