Stadspartij eist minder tramlawaai in woningen.

De Stadspartij is geschrokken van de geluidsontheffing die Wethouder Dekker in gedachten heeft wanneer de regiotram door de stad gaat rijden. Tot een grenswaarde van 43 decibel binnen de woning hoeven er volgens haar plan geen geluidsbeschermende maatregelen door de gemeente genomen te worden. 

Volgens de Wet geluidhinder (artikel 111, lid 2) is het hoogst toelaatbare binnenniveau 33 dB, wanneer er geen sprake is van sanering. Stedelijk is de vast te stellen waarde meestal 5 dB hoger omdat daar in het algemeen het heersend niveau hoger is en maatregelen zoals schermen vaak niet mogelijk zijn. 

Uit TNO-onderzoek blijkt dat 30 decibel al stresserend en dus ziekmakend is.

Installaties in woningen die meer dan 30 dB produceren worden als aantasting van woongenot gezien en doorgaans door bewoners uitgeschakeld. In het Bouwbesluit 2012 is de grenswaarde van 30 dB voor ventilatiesystemen niet voor niets (weer) als eis opgenomen.  

De wettelijk geregelde toelaatbare geluidsbelasting in de woning vanwege de eigen installaties wordt ineens van generlei betekenis door een van overheidswege toelaatbare geluidsbelasting van 43 dB in de woning vanwege tramverkeer. 

Vijfenzestig woningen en drie onderwijsinstellingen langs Zernikelaan, Zonnelaan, Eikenlaan, Kastanjelaan, Noorderstationstraat, Bedumerweg en Boterdiep zouden door de tramlijn en de bijbehorende wijzigingen voor het autoverkeer te maken krijgen met een hogere geluidsbelasting dan 43 dB in de woning.  Alleen zij komen volgens de gemeente in aanmerking voor extra geluidsisolatie. 

Omdat geluidsoverlast nu al een van de voornaamste klachten in de Stad is vraagt fractievoorzitter Robert Prummel van de Stadspartij in raadsvragen om meer bescherming en verdergaande geluidsmaatregelen. Om Groningen ook na de aanleg van een tram leefbaar te houden zal de grenswaarde van 43 dB verlaagd moeten worden naar een binnenniveau van hoogstens 38 dB, zodat meer woningen in aanmerking komen voor geluidwerende maatregelen. De kosten van deze maatregelen zullen bij de kosten van de tram moeten worden opgeteld. 

Voor alle woningen langs beide tramlijnen zal waardevermindering van panden optreden door het extra verkeerslawaai, ook daar waar het autoverkeer voor de tram moet wijken en een andere route krijgt voorgeschreven.   

Belanghebbenden kunnen tot 18 oktober a.s. beroep aantekenen bij de Raad van State.

De geluidsontheffing werd op 6 september j.l. in een kleine advertentie in de Gezinsbode gepubliceerd. De Stadspartij is bang dat veel mensen hier niet van op de hoogte zijn en de termijn zullen laten verlopen. Misschien is dat ook de bedoeling van de wethouder?  

De Stadspartij verzoekt in schriftelijke vragen om verlenging van de termijn waarin men bezwaren kan maken, om bekendmaking van de geluidsontheffing plus de beroepsmogelijkheden in een brief die langs de route wordt bezorgd en bovenal om de grenswaarde van het binnenniveau vanwege (veelal cumulatieve) geluidsoverlast door tram en verkeer te verlagen naar 38 dB.       

Vragen.  

1.  In december zal een beslissing genomen moeten worden over het al dan niet doorgaan van de tramplannen.

Waarom licht het college de bewoners langs de regiotram-tracés aan het eind van de rit pas in over de beperking van voorzieningen tegen de geluidsoverlast die de tram zal veroorzaken in woningen langs de tracés? 

2.  De Stadspartij is van mening dat de late en minimale berichtgeving, enkel in de Gezinsbode, over de geluidsontheffingen geen blijk geeft van een zorgvuldige en correcte afweging van belangen van burgers die mogelijk gedupeerd worden door deze ontheffingen. Deelt het college bij nader inzien deze mening?  

3. Is het college bereid belanghebbenden op korte termijn alsnog schriftelijk persoonlijk te informeren over de geluidsontheffingen? 

4. Is het college bereid de beroepstermijn te verlengen? 

5. Heeft het college bij alle woningen aan de tramtracés een akoestisch onderzoek laten verrichten naar de geluidbelasting op de gevels? Heeft het college ook het binnenniveau van deze geluidbelasting laten meten?  

6. Hoeveel woningen liggen er langs de tramtracés? Hoeveel van deze woningen zijn slecht geïsoleerd en hoeveel bovenwoningen zijn er? 

7. Is er op basis van jurisprudentie een afweging gemaakt om woningen de extra geluidsisolatie te onthouden? 

8. Verwacht het college dat woningbezitters gebruik zullen maken van de jurisprudentie die er al ligt m.b.t. WOZ-verlaging vanwege de waardevermindering van panden als gevolg van toegenomen geluidsoverlast door regiotrams?  

9. Is het college bereid met het oog op de gezondheid en het woongenot van belanghebbenden de grenswaarde van het binnenniveau in woningen vanwege de veelal cumulatieve geluidsoverlast door tram en verkeer te verlagen van 43 naar 38 dB?  

10. De extra kosten van het isoleren van alle woningen langs de twee tramlijnen die een binnnengeluidsniveau boven de 38 dB hebben zullen bij de kosten van de tram opgeteld moeten worden. Is hier financiële ruimte voor? 

11. Heeft het college eventuele WOZ-verlagingen, al dan niet verkregen via de rechter,  ingecalculeerd?