Sport, Gezond en Welzijn 

Wij staan voor:

  1. Meer geld voor breedtesport en betaalbare en reële sporttarieven en sportaccommodaties.
  2. Behoud en daar waar mogelijk uitbreiden van goede sportvoorzieningen in wijken en dorpen, zodat iedereen dichtbij huis, in hun eigen woonomgeving kan sporten en bewegen.
  3. Investeren in en intensief faciliteren van samenwerking tussen zorg, welzijn, sport en bewegen op wijk- en dorpsniveau, met bestaande sportverenigingen.
  4. Extra investeren in de gezondheidsachterstanden door de inzet van buurtsportcoaches.
  5. Uitbreiding van bewegingsonderwijs op scholen door te investeren in vakdocenten lichamelijke opvoeding.
  6. Gebruik van rubbergranulaat zo snel mogelijk uitfaseren.
  7. Het verbinden van sport en bewegen op wijkniveau met andere beleidsterreinen zoals ruimte en wonen; zo verbinden we sport bijvoorbeeld bij nieuwbouwplannen.
  8. Initiatieven vanuit buurten, wijken en dorpen faciliteren en ondersteunen.
  9. Stimuleren en ondersteunen van alle vormen van vrijwilligerswerk om het vrijwilligerswerk in stand te houden en uit te breiden.
  10. Praten met sportverenigingen en niet over sportverenigingen; samen maken we het sportbeleid.

Investeren in Sport is investeren in Gezondheid en Welzijn

Sport is van wezenlijk belang voor iedereen. Daarom pleiten wij voor laagdrempelig en goed bereikbare voorzieningen. Bestaande sportparken, sportaccommodaties en zwembaden moeten behouden blijven en goed onderhouden worden. Ook in de dorpen. Wij willen dat het schoolzwemmen weer gemeente breed wordt ingevoerd.

De gemeente moet via de begroting meer geld ter beschikking stellen aan de breedtesport.. Zo kunnen we bijvoorbeeld nieuwe investeringen in accommodaties realiseren en de tarieven laag houden. Talenten moeten de kans krijgen zich te ontwikkelen en volop gefaciliteerd worden. Gehandicaptensport, zoals KidsUnited, hoort daar ook bij en moet gelijkwaardige aandacht en mogelijkheden krijgen. De Sportkoepel, Advies Commissie voor de Sport en het Huis van de Sport zijn serieuze gesprekspartners en hun adviezen horen dan ook een plaats te krijgen in het sportbeleid van de gemeente.

De Stadspartij voor Stad en Ommeland legt de prioriteit bij investeren in breedtesport, is investeren in gezondheid, jeugd en het samenbrengen van inwoners. Wie voldoende sport en beweegt voelt zich fitter en actiever. Investeren in sport is investeren in gezondheid, jeugd en in het samenbrengen van inwoners. En bovenal, sporten, al dan niet in teamverband, is ook nog eens leuk!

Veel sportclubs, wijkverenigingen, speeltuinen en welzijnsinstellingen draaien dankzij en niet zonder de inzet van vrijwilligers. Dat willen wij extra ondersteunen door vrijwilligers jaarlijks in het zonnetje te zetten. Zo stimuleren we om vrijwilligerswerk te doen en steken we bestaande vrijwilligers een hart onder de riem.