Schirftelijke vragen over tekort stadswachten

Geachte leden van het college,

Terwijl de media met berichten komen dat er weer meer mensen zonder werk zijn bijgekomen, bericht
het college van de gemeente Groningen via de pers dat er slechts 13 stadwachten aan het werk zijn
waar er 55 nodig zijn. Dit bevreemdt mijn fractie zeer. Per 1 juli van dit jaar zijn er immers honderden
subsidiebanen afgebouwd.

Die afbouw was al geruime tijd bekend. Er komen dus heel veel mensen beschikbaar voor o.a.
de sector Stadsbeheer, zou je denken. Je mag verwachten dat daarop vanuit de organisatie is
geanticipeerd. Blijkbaar is dat niet het geval.

Onze fractie heeft hierover de volgende vragen.

 1. Bent u met ons van mening dat het tekort aan stadswachten voorzienbaar was
  Zo ja, hoe komt het dan dat u hierin niet tijdig heeft gehandeld? Zo nee, waarom niet?
 2. Volgens de voorzitter van het college is het re-integratiebudget niet toereikend. Ook dat is allang
  bekend. Is het college met ons van mening dat het werk van stadswacht niet afhankelijk moet zijn
  van door het rijk beschikbaar re-integratiebudget, maar dat de gemeente er zelf budget voor vrij moet
  maken en ook redelijke en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden moet opstellen?
  Zo ja, waarom wordt dit niet gedaan? Zo nee, waarom deelt u die mening niet?
 3. Wilt u de raad een rapport doen toekomen over het werving- en selectiebeleid inzake stadswachten?
  Zo nee, waarom niet?

Hoogachtend,
Anna Riemersma
Raadsfractie Stadspartij