Stadspartij 100% voor Groningen zet Groningers op 1 door:

Lees hier in één oogopslag waar Stadspartij 100% voor Groningen voor staat. Wil je complete verkiezingsprogramma lezen klik dan

Bekijk hier onze 12 speerpunten 

(ook in verschillende talen)

Zet burgerparticipatie en inspraak op 1, door

Meer inspraak voor en van de inwoners, ondernemers en verenigingen in alle wijken en dorpen

Als inwoner, ondernemer of verenigingen toont u zich vaak bereid om uw verantwoordelijkheid te nemen. U bent betrokken bij uw eigen woon-, leef- en werkomgeving. Als het over uw wijk, dorp en buurt gaat, wilt u graag meedoen, meedenken, en serieus gehoord worden. Niet voor niets is inspraak is voor ons heel belangrijk; aan de vóórkant en niet als plannen al in beton gegoten zijn.
Wij geven u die ruimte! Wij willen samen met u plannen maken en iedereen betrekken bij nieuwe plannen. Door u en uw initiatieven ruimte en vertrouwen te geven. We bieden ondersteuning om alternatieve plannen uit te kunnen werken. Onder de noemer ‘GroningerPlan’ geven wij u de ruimte om bijvoorbeeld bewonersvarianten uit te werken.
Wij gelovern in de kracht van onze inwoners, ondernemers en verenigingen, in u dus!

 

Zet Groningers op 1, door:

 • Budgetten aan wijken en dorpen beschikbaar te stellen voor bewonersvarianten.
 • Participatie en inspraak te organiseren met gemeenteraad in de wijken en dorpen.
 • Inzet van laagdrempelige dorps- en wijkreferenda/ wijkstemdagen.
 • Met en niet over inwoners, ondernemers en verenigingen te praten,
 • Het bepleiten een raadsakkkoord i.p.v. een coalitieakkoord.
 • Met een raadsakkoord willen we de standaardstructuur van politieke oppositie en coalitie te doorbreken.

Zet wonen op 1 door:

Te zorgen voor voldoende woningen voor iedereen in leefbare, groene, goed onderhouden wijken en dorpen.

Er is een groot gebrek aan betaalbare koop- en (sociale-) huurwoningen, studio’s en kamers. Voor starters, gezinnen, jongeren, (internationale-) studenten en ouderen. Er zijn té lange wachtlijsten en de kwaliteit van veel huurwoningen zijk vaak ver onder de maat. Ook kunnen senioren onvoldoende geschikte levensloopbestendige woningen vinden.
Voldoende fatsoenlijke huisvesting, bereikbaar voor iedereen, betaalbaar voor elke portemonnee is van groot belang. Passend in de omgeving, dat verhoogd de leefbaarheid. Wanneer we bouwen in bestaande wijken en dorpen doen we dat samen met de omgeving. Hoogbouw waar het kan en past en laagbouw waar het moet.
Vooraf moet duidelijk zijn hoe omwonenden en ondernemers worden betrokkenen en geïnformeerd bij nieuwe plannen in hun omgeving.

Zet wonen op 1, door:

 • Behoud en verbetering van het eigen karakter van buurten, wijken en dorpen met respect voor, en behoud van historie.
 • Voldoende betaalbare huisvesting voor iedereen, behoud van huurwoningen; geen sloop zonder alternatief, voldoende sociale woningen bij nieuwbouwprojecten.
 • Duurzaam en levensbestendig bouwen; minder ‘wegwerparchitectuur’ en niet alles volbouwen met aandacht voor ruimte en groen.
 • Inspraak vooraf bij bouwplannen en niet wanneer alles al is dichtgetimmerd.
 • Behoud van onze mooie Groene Longen in wijken en dorpen en ertussen om te kunnen recreëren, samen te zijn en te sporten.
 • Omwonenden en ondernemers vooraf te betrekken en ïnformeren bij nieuwe plannen in hun omgeving.

 

Zet beheer en onderhoud op 1!

Een groen en goed onderhouden openbare ruimte nodigt uit om naar buiten te gaan, anderen te ontmoeten, te winkelen, te sporten, tot rust te komen of gewoon om te genieten van de buitenlucht. Daarom bezuinigen wij niet op het onderhoud en schoonhouden van onze stad. Wij willen schone straten, verzorgd groen en goed onderhouden speelplaatsen. Daarom willen wij de bezuinigingen van de afgelopen jaren op Beheer Openbare Ruimte en Groen in wijken en dorpen terug draaien en verhogen. Zo houden we uw wijk, dorp en buurt leefbaar en veilig.
We willen de buurtconciërges terug laten keren, zij zijn de ogen en oren van, en in wijken en dorpen.

 

 

 

Zet beheer en onderhoud op 1, door:

 • Het inlopen van achterstallig onderhoud en verhogen van de BORG-norm, meer groen toe te voegen, ecologisch bermbeheer en niet onnodig kappen van bomen.
 • Het organiseren van milieustraten in wijken en dorpen en gratis ophalen van grofvuil en experimenten met verschillenden afhaal regimes
 • Meer geld voor toezicht en handhaving van de openbare ruimte en meer aandacht voor zwerfvuil, illegale dumpingen en zwerf- en weesfietsen.
 • Behoud van de Hortus in Haren en geld om het achterstallig onderhoud in te lopen.
 • Meer openbare toiletten en urinoirs in de binnenstad en goede voorzieningen voor watersporters bij havens en watersportplaatsen.
 • Aandacht voor dierenwelzijn, passende ondersteuning van de Dierenambulance en particuliere (zonder winstoogmerk) dierenopvangcentra.

Zet bereikbaarheid voor iedereen op 1 door:

Wijken en dorpen voor iedereen bereikbaar te houden, ook tijdens werkzaamheden en bouwprojecten

Een goede bereikbaarheid de van stad, wijken en dorpen voor iedereen staat bij ons op één. Duurzaamheid is daarbij ons uitgangspunt. Of je nu lopend, met de auto, fiets of het ov reist. Wij zetten ons in voor veilige wegen zoals 30km zones en fietspaden en goed op elkaar afgestemde bus- en treinverbindingen.
Voor ons staat maatwerk voorop. Met alle partijen – krachten bundelen om te komen tot realistische plannen voor en met Groningers. Duurzaam en bereikbaar. We gaan uitdagingen over verkeersdrukte en veiligheid niet uit de weg. Dat verhoogt de leefbaarheid in wijken, buurten en dorpen. Waar betaald parkeren ooit is ingevoerd hoeft dit van ons niet altijd betaald te blijven. Ook willen wij aantrekkelijke P+R terreinen, met voorzieningen en gratis busvervoer op bijvoorbeeld zaterdagen, feestdagen of tijdens evenementen.

 

 

 

Zet bereikbaarheid voor Groningers op 1, door:

 • Samen met inwoners en ondernemers te kiezen voor veilige, logische en betaalbare verkeersoplossingen. En bijvoorbeeld niet voor het huidige Oosterhamriktracé.
 • Betaalbare parkeertarieven en buurtstallingen voor bewoners.
 • Een trein naar Zernike aan te leggen.
 • Pendelbussen als alternatief vervoer naar de Binnenstad.
 • Meer te investeren in de verkeersveiligheid in wijken, dorpen en rondom scholen; veilige 30km zones, veilige zebrapaden en aanpak van verkeersoverlast.
 • Bereikbaar, betaalbaar, toegankelijk en duurzaam Openbaar Vervoer, ook in de dorpen en buitenwijken.

Zet armoedebestrijding op 1 door:

Een efficiëntere armoedebestrijding, iedereen doet mee, niemand wordt buitengesloten

Terwijl de economie flink op stoom komt staan er nog veel te veel mensen langs de kant of komen om welke reden dan ook niet aan het werk. Vaak hangt dit samen met andere problematiek. We willen dit breed aanpakken en meer inzetten op preventie. Iedereen moet voldoende middelen hebben om van te kunnen leven en om mee te doen aan sociale-culturele- en sportactiviteiten.
Wanneer het niet lukt om gelijke kansen te bieden op het vinden, het hebben of het houden van betaald werk willen we inzetten op alternatieve vormen. We willen vertrouwen geven om zelf te beslissen wat ze nodig hebben om verder te komen. Vertrouwen geven werkt beter dan veel (overbodige) formulieren in te moeten vullen.

Zet werk en inkomen op 1, door:

 • Mensen vertrouwen te geven.
 • Af te stappen van het verplichte karakter hulp te krijgen waarvan de gemeente denkt dat het beste is.
 • Minder in te zetten op diegene die niet snel kan veranderen, wij geven ze een standaard inkomen, een schone lei en bovenal rust.
 • Mensen met langdurige schulden rust en een schone lei te geven door een standaardinkomen zonder wantrouwende en dure processen.
 • Jongeren met problematische schulden actief te begeleiden naar scholing of werk aan in ruil voor verlaging of kwijtschelding van schulden.
 • Vergroten van de kans op een onafhankelijk bestaan door concrete afspraken met het onderwijs en banenafspraken met bedrijven in kansrijke sectoren.

Zet Groningers bij de versterkingsopgave op 1 door:

Gedupeerden van de gaswinning helpen door snellere versterking en compensatie

De aardbevingsproblematiek, als gevolg van de gaswinning in Groningen, is nog steeds geen topprioriteit in Nederland. De Haagse politiek laat Groningen keer op keer in de steek. Groningers staan met lege handen, na tientallen jaren gigantisch te hebben bijgedragen door de gaswinning. De versterkingsagenda werkt door de gigantische bureaucratische molen niet of te traag. Wij willen een betere lobby van gemeente en provincie naar het rijk en dat schadegevallen direct beoordeeld en afgehandeld wordt. Wij staan naast onze inwoners! We verwachten dat de gaswinning in heel Groningen voorgoed gestopt wordt. Een actievere lobby in Den Haag van het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders is daarom topprioriteit. De tijd van eindeloos praten is nu echt voorbij: er zal gehandeld en betaald moeten worden.

Zet Groningers bij de versterkingsopgave op 1, door:

 • Het rijk en politiek Den Haag aan planningen en beloftes te houden.
 • Instanties die zich met de problematiek bezighouden aan hun afspraken te houden.
 • Te zorgen voor een eerlijke communicatie: tijdig en correct.
 • Het versnellen van de versterkingsoperatie en snelle schadeafhandeling zonder bureaucratische regels of ambtelijke molens.
 • Ruimhartige vergoedingen van alle geleden schade, ook psychische.
 • Onderzoek te doen naar reële, betaalbare veilige alternatieven voor aardgas.

Zet jong zijn in Groningen op 1 door:

Naar jongeren te luisteren; studenten en werkende jongeren zijn de toekomst van onze gemeente

Met een gemiddelde leeftijd van 36,4 jaar is Groningen de jongste stad van Europa. Mede daardoor is Groningen een levendige en bruisende stad. Daar staan we om bekend, zonder sluitingstijden van de horeca. Daar zijn we trots op, en dat willen wij zo houden.
Een belangrijke groep zijn onze MBO studenten. Ze hebben soms het gevoel dat ze minder kansen hebben en minder volwaardig meetellen dan HBO studenten of universiteitsstudenten en voelen zich niet altijd vertegenwoordigd door de gemeenteraad, Ook voor die jongeren zijn we er.
We willen ze ruimte geven om ideeën en plannen te ontwikkelen en er voor zorgen dat ze gehoord worden. Door er voor te zorgen dat Groningen ook voor jongeren toegankelijk en bereikbaar blijft. Of het nu gaat om onderwijs, betaalbaar wonen of een bruisend uitgaansleven. Jongeren tussen de 18 en 23 jaar hebben vaak een laag inkomen en er is een groot tekort aan betaalbare woonruimte voor deze groep. Daarom hebben we extra oog voor kansenongelijkheid, armoede onder- en toenemende schulden van jongeren. .

Zet de jonge Groningers op 1, door:

 • Een jongerenraad te faciliteren en jeugd en jongeren mee laten denken over het gemeentelijk beleid.
 • Een overheid te zijn met een betere en directe verbinding met onze jongeren.
 • Te zorgen voor betaalbaar wonen en betaalbare woningen.
 • Een bruisend uitgaansleven te behouden.
 • Extra oog te hebben voor kansenongelijkheid, armoede onder- en toenemende schulden van jongeren.
 • De verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven verbeteren door volop gebruik te maken van de kennis en kunde van lokale ondernemers.

Zet sporten op 1 door:

Sport voor iedereen overal mogelijk te maken; toegankelijk, betaalbaar en wijkgericht

Door corona is er een extra urgentie om het thema gezondheid hoog op de agenda te zetten. Bewegen en sporten zijn van grote betekenis om hieraan een bijdrage te leveren en daarmee aan een dynamische stad en al haar inwoners. Andere keuzes zijn noodzakelijk om de leefbaarheid, de gezondheid (gezondheidszorg) en dus ook de economie een extra impuls te geven. Dit moet ten goede komen aan alle inwoners van alle wijken en dorpen.
Wij willen bij de basis beginnen, het basisonderwijs. Door te investeren in extra vakleerkrachten om de beweegarmoede te stoppen. Wij pleiten voor een Verlengde Schooldag met o.a. sport- en cultuuractiviteiten, gezamenlijk eten (aandacht voor gezonde voeding).
Bewegen en sport moeten aan de tekentafel van de stedelijke planvorming worden meegenomen, met accommodaties en ontsluitingen naar groene gebieden om te recreëren en te bewegen.
Onze unaniem aangenomen sportmotie moet zorgen voor een wijkgerichte aanpak voor sport/beweegmogelijkheden bij sportondernemers en verenigingen/clubs.

Zet sporten op 1, door:

 • Het lidmaatschap van een sportvereniging voor kinderen tot 18 jaar gratis te maken.
 • Schoolzwemmen terug te brengen in het onderwijspakket.
 • Meer sport/bewegingsvormen in het onderwijspakket op te nemen.
 • Sportaccommodaties te bouwen in de wijken en voor iedereen toegankelijk.
 • Gymlessen terug in het onderwijspakket op te nemen, met vakleerkrachten.
 • Alle bestaande zwembaden te behouden.
 • Extra beweegcoaches in alle wijken en dorpen

Zet duurzaamheid op door:

Te zorgen voor een duurzame en groene gemeente; met realistische doelen die niet ten koste gaan van de portemonnee van inwoners

Duurzaamheid is een lokaal thema en iedereen weet dat we drastische maatregelen moeten nemen om de Co2 uitstoot te verminderen. Individuele duurzame initiatieven daartoe moeten waar mogelijk ondersteund en gestimuleerd worden, maar het moet geen ‘feestje van de happy few’ worden. Duurzaamheid moet bereikbaar zijn voor alle inwoners. Wij willen dat de gemeente hard inzet op subsidiëring van het verduurzamen van woningen en actief, bij alle plannen die ze maakt, kijkt naar het duurzaamheids aspect. Wij willen de aanleg van zonneparken niet van bovenaf opleggen zonder met de omwonenden in gesprek te gaan. Zeker niet in de gebieden tussen stad en dorpen, tenzij het initiatief en draagvlak bij een ruime meerderheid van de omwonende ligt. Zij moeten dan wel optimaal profiteren van de opbrengst. Met andere woorden: Duurzaamheid moet bereikbaar zijn voor alle inwoners. Wij willen dat de gemeente hard inzet op subsidiëring van het verduurzamen van woningen en actief, bij alle plannen die ze maakt, kijkt naar het duurzaamheids aspect.

Zet groen, en duurzaamheid op 1, door:

 • Duurzaamheid betaalbaar en bereikbaar te laten zijn voor alle inwoners van Groningen.
 • Zonneparken niet van bovenaf opleggen zonder met de omwonenden in gesprek te gaan.
 • Budget vrijmaken voor subsidies voor “zon op dak”.
 • Windmolens op zee te plaatsen.
 • Minder tegels en meer groen in tuinen te stimuleren.
 • De groenste gemeente van Nederland te willen zijn!

Zet cultuur op 1 door:

Een betaalbaar en toegankelijk kunst- en cultuuraanbod met ruimte voor talent, zonder peperdure prestigeprojecten

Groningen is een creatieve en culturele stad; Dé cultuurstad van het Noorden. Wij staan voor een bruisende stad waar talent kansen zich te ontwikkelen. Verscharling van het culturele aanbond willen we tegengaan met meer ruimte voor diversiteit, podia en broedplaatsen
Cultuur is een belangrijke schakel in de Groninger maatschappij. Groningen heeft een fantastisch aanbod aan cultuur. Wij staan voor een zo breed mogelijk aanbod voor iedereen, betaalbaar en toegankelijk. We streven naar een maximaal aanbod van cultuur van ons belastinggeld, Met beleid dat talent meer de ruimte geeft. Wanneer grote – instellingen hun exploitatie niet rond krijgen trekken we niet automatisch de portemonnee. Bezuinigingen mogen niet leiden tot een grote verschraling van het aanbod. Wij gaan voor een meer gezondere balans.
Groningers verdienen een betaalbare Oosterpoort en geen nieuw prestigeproject! Voor de € 250 miljoen kunnen we veel meer doen. Een nieuwe Oosterpoort ja, maar wel haalbaar en betaalbaar.

Zet cultuur op 1, door:

 • Een beter beleid met ruimte voor talent.
 • Een betaalbaar en toegankelijk kunst- en cultuuraanbod.
 • Een kritische houding ten aanzien van de een nieuwe ‘Oosterpoort’.
 • Iedereen de kans te geven deel te nemen aan cultuur en muziek, ook in het onderwijs.
 • Het stimuleren van lokale (amateur-) kunstenaars en podiumkunst.
 • Geen cent extra uit te geven voor tekorten van het Groninger Forum.

Zet onze lokale ondernemers op 1 door:

Lokale ondernemers ruimte te geven voor ondernemen; zij zorgen voor lokale werkgelegenheid en houden de economie draaiende in wijken en dorpen

Groningen is een gemeente met veel potentie; Er heerst een goed ondernemersklimaat. Groningen weet veel toeristen te trekken. Stedentripjes naar Groningen worden steeds populairder. Daarvan profiteert het midden- en kleinbedrijf, de ruggengraat van onze lokale economie.
Zorgen voor een goed vestigingsklimaat is daarom onze prioriteit. Lokale ondernemers en bedrijven zorgen voor werkgelegenheid en levendigheid. Zij zijn de (banen-) motor van onze lokale economie.
Die koesteren wij. Daarom rollen wij voor hen de rode loper uit. Zonder overbodige regels of betutteling. Niet kijken hoe het volgens de regels niet kan, maar hoe het wel kan; ruimte voor maatwerk.
Bij inkoop en inhuur moet de gemeente de ogen op de lokale ondernemers richten en niet de laagste prijs het uitgangspunt laten zijn.
Ondernemers gelijk behandelen, zonder willekeur of bevoordeling en lagere lokale lasten. Met extra aandacht voor ondernemers die in onze schitterende wijken en dorpen ondernemen. Waar zij bijdragen aan leefbaarheide en levendigheid.

Zet onze lokale ondernemers op 1, door:

 • Lokale ondernemers serieus te betrekken.
 • Te zorgen voor ruimte voor maatwerk en lagere lokale lasten
 • Een convenant te sluiten met alle regionale overheidsinstelling om lokaal/regionaal te gunnen.
 • Bij inkoop of aanbesteding van de gemeente aan te gegeven wat de lokale/regionale impact is.
 • Te zorgen voor goede parkeervoorzieningen, betaalbare tarieven, passende venstertijden en laad- en losplekken.
 • Met ondernemers van gedachten wisselen over problemen en samen zoeken naar oplossingen.

Zet zorg, welzijn en ouderen op 1 door:

Te zorgen voor betaalbare, toegankelijke, niet bureaucratische zorg en welzijn; met extra oog voor ouderen

Mensen die zorg nodig hebben moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente de zorg goed en betaalbaar regelt. De kwaliteit van zorg is de kwaliteit van leven van onze inwoners. Dat staat voorop. Blijven meedoen aan wat je wilt, leuk vindt; waar je van houdt en gelukkig van wordt. Daar draait het om, Daar zetten wij ons voor in. Daarom hebben wij meer aandacht voor mensen dan voor stenen.
Ouderen moeten thuis kunnen blijven wonen. Maar als het noodzakelijk is, direct terecht kunnen in passende woningen of zorgvormen.
Zorghulpverleners moeten niet alleen de zorgvraag voorop stellen maar ook kijken of er aanwijzingen zijn van vereenzaming, mishandeling, verwaarlozing of zorg mijden. Dit is niet alleen een groeiend maar ook verborgen probleem wat meer aandacht verdient

Zet zorg, welzijn en ouderen op 1, door:

 • Betaalbare en toegankelijke zorg, zonder bureaucratie, dure managers of bedrijven die er veel geld aan verdienen.
 • Extra ondersteuning voor (jonge) mantelzorgers en vrijwilligers.
 • Gratis OV voor ouderen en de openbare ruimte zo in te richten dat het gemakkelijk wordt om van A naar B te verplaatsen.
 • Het bevorderen van mentale en fysieke gezondheid van ouderen.
 • De eigen bijdrage huishoudelijke hulp en WMO-middelen en thuiszorg omlaag te brengen of naar draagkracht in te stellen.
 • Armoede te bestrijden en inzetten op het vergroten van zelfredzaamheid en voorkomen van vereenzaming door middel van huisbezoek.

Zet financiën op 1 door:

De lokale lasten te verlagen en minder geld uit te geven aan prestige projecten.

We zijn een van de armste en duurste gemeenten, dit moet en kan anders. De lokale lasten voor inwoners en ondernemers zijn hoog en kennen een stijgende lijn. Beschikbare middelen worden helaas niet altijd even doelmatig worden ingezet. Denk aan hoge uitgaven (zoals het Forum, inhuur van veel extern personeel, etc.). Er moet en kan spaarzaam en verantwoord worden omgegaan met niet alleen uw belastingcenten, maar met alle middelen. De nadruk moet daarom komen te liggen op kostenbeheersing en doelmatigheid en niet op het genereren van inkomsten ten laste van onze inwoners en ondernemers. De belastingbetaler moet en mag niet worden gezien als melkkoe. Daarom hebben wij bijvoorbeeld succesvol de hondenbelasting afgeschaft, opbrengsten die vooral werden gebruikt om gaten elders op te vullen.
Door doelmatig en spaarzaam te zijn willen we de gemeentelijke lasten realistisch en eerlijk laten zijn. Wij leggen de eerste focus op basisvoorzieningen en deze op peil houden.
Als we als gemeente toch moeten bezuinigen dan doen wij dat op overbodige plannen, luchtfietserij, overbodige ambtenaren en externe inhuur van personeel (adviseurs, bureaus, tijdelijke invullen functies etc.)

 

 

 

Zet financiën op 1 door:

 • Terugdringen van externe inhuur en overbodige ambtenaren.
 • Een degelijk financieel beleid gericht op de lange termijn.
 • Niet te investeren in prestige plannen – is het nodig of is het leuk om te hebben?
 • Lage lasten voor inwoners en ondernemers.
 • Investeren in het op peil houden van voorzieningen.
 • Haalbaar en betaalbaar beleid en betaalbare projecten.
 • Verlagen van de OZB.
 • Overschotten op kostendekkende belastingen, heffingen en tarieven te gebruiken om tariefsverhogingen te voorkomen en terug te geven aan de belastingbetaler.

 More participation involving residents, entrepreneurs, associations and clubs in all neighbourhoods and villages 

As a resident, entrepreneur or as member of an association, you often show your willingness to take responsibility, like for your own living and working environment. When it comes to your neighbourhood, village or the city district you live in, you would like to participate, contribute your thoughts and be taken seriously. Of course participation and active involvement are very important to us: in advance and not when decisions and plans are already set in stone. We will always give you that opportunity! 

We want to make plans together with you and involve everyone in any new ones, by giving you and your initiatives a fair chance and trusting in them. We offer support to work out alternative plans, such as with our ‘Groninger Plan’ in which residents are given the opportunity to contribute. 

We believe in the power of our residents, entrepreneurs and associations. We believe in you! 

We put participation first, by: 

 • Providing budgets to city districts and villages for residents alternatives. 
 • Organizing participation and consultation with the city council in city districts and villages. 
 • Promoting local referendums and voting days for city districts and villages that everyone will feel free to participate in. 
 • Speaking with residents, entrepreneurs and associations instead talking about them. 
 • Advocating city council alignment instead of governing according to a coalition agreement. 
Ensure sufficient housing for everyone in liveable, green and well-maintained neighbourhoods and villages 
There is a significant shortage of affordable homes, studios and rooms to buy or rent, whether for new home owners, families, youth and young adults, Dutch and international students and our elderly. The waiting list for rental properties is too long and the quality on offer often does not meet the standard. Our elderly are unable to find homes suitable for their age and its demands. 

Offering sufficient and decent housing, accessible and affordable for all is of great importance, buildings that suit their environment and increase the quality of life. Construction in neighbourhoods and villages will only be done in consultation with local residents. High-rise buildings will be constructed wherever possible, allowing us to retain green areas for recreational purposes. 

We put housing for all first by: 

 • Preserving and improving the specific character of neighbourhoods, districts and villages with respect for history. 
 • Providing sufficient affordable housing for all, preserving rental homes, no demolition without an alternative, building enough social housing when planning new homes. 
 • Constructing sustainable and lifecycle-proof housing, less ‘disposable architecture’; and not filling up all spaces, with attention for our ‘green lungs’ urban areas. 
 • Promoting active involvement of local residents and entrepreneurs concerning building plans, not just when all has been decided. 
 • Preserving our beautiful ‘green lungs’ areas in neighbourhoods, villages and the countryside, providing space to recreate, socialize and play sports. 

Ensure a sustainable and green municipality, with realistic goals that are not at the residents’ expense 
Well-maintained and green public spaces invite everyone to go outside, meet others, shop, exercise and play sports, or simply relax and just enjoy being outdoors. We do not want to cut costs on city maintenance and cleaning. We want clean streets, well-maintained public spaces and playgrounds. This is why we want to reverse the cutbacks made in recent years by the municipality. By doing so we can keep your neighbourhood, village and city district liveable and safe. 

We want neighbourhood caretakers to return, since they are the ears and eyes of the community. 

We put green public spaces first by: 

 • Carrying out overdue maintenance and improving the ‘BORG standard’, adding more green spaces, ensuring ecological roadside management and minimizing felling trees. 
 • Organizing recycling centres in neighbourhoods and villages, free collection of bulky waste and experimenting with different collection alternatives. 
 • Providing more funding for supervising public space and enforcing local by-laws, with more attention for illegal dumping and discarded bicycles. 
 • Ensuring the preservation of the Hortus in Haren, and investing in overdue maintenance. 
 • Installing more public toilets and urinals in the city centre, and improving facilities for water sports enthusiasts and boaters at harbors and recreational areas.
 • Promoting animal welfare, and providing appropriate support to the ‘animal ambulance’ and all animal shelters. 

Keep neighbourhoods and districts accessible for everyone, including during roadwork and major construction projects. 

Easy access for everyone to the city, its neighbourhoods and villages is a top priority, which also means taking sustainability as a starting point, for pedestrians, cyclists, drivers and public transport passengers. We are committed to safe roads with 30-kilometre zones, bicycle paths and easy switching between buses and trains thanks to proper scheduling. 

Tailoring matters to residents and entrepreneurs’ needs is paramount for us. With want to join forces with everyone to develop realistic plans for and with Groningers. Making things sustainable and accessible. We rise to any challenges related to traffic and safety. We believe will improve the quality of life in city districts, neighbourhoods and villages. Parking fees could be reconsidered in some neighbourhoods. We want good park & ride (P+R) areas, with good facilities and free public transport during weekends, public holidays and events. 

We put Accessibility for all first by: 

 • Choosing safe, logical and affordable traffic solutions together with residents and entrepreneurs. We are not in favour of the proposed Oosterhamriktracé, for example. 
 • Ensuring affordable parking fees and neighbourhood parking facilities. 
 • Creating a Zernike rail connection. 
 • Promoting shuttle buses as alternative transport to the city centre. 
 • Investing more in road safety in neighbourhoods, villages and around schools, with safe 30-km zones, safe zebra crossings and with any traffic nuisance dealt with adequately. 
 • Providing accessible, affordable and sustainable public transport, including in the suburbs and villages. 

Fight poverty efficiently, with everyone participating and no one excluded 

Whilst the economy is picking up steam, far too many people are still side-lined or without work, for whatever reason. Usually this is related to underlying problems. We want to tackle this across the board and focus on prevention. Everyone must have sufficient means to live and to participate in our municipality: in a social sense, in a cultural sense and through sports. 

If equal opportunities cannot be provided for finding paid employment, we want to focus on alternative forms. We want to promote residents self-confidence, allowing them to decide for themselves what they need to move forward. Trusting in people works better than having them fill in another unnecessary form. 

We put fighting poverty first by: 

 • Giving people confidence. 
 • Moving away from the obligatory nature of only getting the help that the municipality thinks is best. 
 • Giving those who cannot change quickly a standard income, a clean slate and above all peace of mind. 
 • Giving people with long-term debt peace of mind and a clean slate by providing a basic income, doing so without any expensive processes and suspicious questions. 
 • Taking an active approach to guiding young people with problematic debts by ensuring educational participation or work in exchange for debt reduction or cancellation. 
 • Increasing the chance of an independent life by making concrete agreements with the educational sector and job agreements with companies in promising sectors. 

Support victims of gas extraction through faster strengthening of homes and compensation 

The earthquake issue resulting from gas extraction in Groningen is still not a top priority in the Netherlands. The politicians in The Hague disappoint Groningen again and again. Groningers are left empty-handed, after decades of having made a huge contribution through gas extraction. Thanks to all the tremendous bureaucracy, the ‘building reinforcement plan’ is not working or only doing so very slowly. 

We want the lobbying by the municipality and province in The Hague to improve vastly and claims to be assessed and settled immediately. We stand by our residents! We expect gas extraction everywhere in Groningen to end once and for all. Much more active lobbying by the new Groningen City Council in The Hague is therefore a top priority. The endless talking needs to end now: the government needs to put its money where its mouth is. 

We put earthquake problems first by: 

 • Ensuring the government in The Hague carries out its plans and keeps its promises. 
 • Making the bodies and institutes dealing with the issue adhere to their agreements and objectives. 
 • Ensuring open and honest communication, which is timely and accurate. 
 • Accelerating the building strengthening process and speeding up the reinforcement. operation, with prompt damage settlement without no unnecessary bureaucracy 
 • Providing generous compensation for all damage incurred, including psychological problems. 
 • Researching realistic, affordable and safe alternatives to natural gas. 

Listen to the youth, to students and to working young adults: they are the future of our municipality. 

With an average age of just over 36, Groningen is the youngest city in Europe. As a result, Groningen is a lively and vibrant city. Groningen is also famous for its catering and hospitality sector, as the only city in the Netherlands without closing hours. We are proud of that, and we want to keep it that way. 

An important group are our vocational high school students (VMBO & MBO). They sometimes feel that they have fewer opportunities and are considered less important than higher professional education (HBO) students or other university students. They sometimes feel unrepresented by the city council. We are representing their interests too. We want to give them the opportunity to develop ideas and plans and ensure that they are heard. 

We need to ensure that Groningen remains accessible to the young, in every sense, whether this relates to education, affordable housing or a vibrant nightlife. Young people between the ages of 18 and 23 often have a low income and there is a great shortage of affordable housing for them. This is why we pay extra attention to inequal opportunities, youth poverty and increasing youth debt. 

Put the Youth and young adults first by: 

 • Creating a youth council and letting the young people contribute to municipal policy. 
 • Providing a city government that connects better and directly with our young residents. 
 • Ensuring affordable living opportunities and housing. 
 • Maintaining the characteristic vibrant Groningen nightlife. 
 • Keeping an extra eye on in-equal opportunities, youth poverty and increasing youth debt. 
 • Improving the connection between the educational and business sectors by making full use of the knowledge and skills of local entrepreneurs. 

Make sport possible for everyone, everywhere: accessible, affordable and neighbourhood-oriented. 

Due to the Covid pandemic, the theme of health has taken on extra urgency and must be made a priority. Exercise and sports contribute greatly to a healthy life and thus to a dynamic city and the welfare of all its inhabitants. Improving the quality of life, health and healthcare requires making other choices, and therefore will give the economy an extra boost. This should benefit all residents of all neighbourhoods and villages. 

We want to start with the basics, with primary education. We will be investing in additional specialist teachers to end the lack of exercise children are experiencing. We want an extended school day filled with sports and cultural activities, with everyone eating together, focusing on healthy food. 

Exercise and sports need to be prioritized in urban planning, with good facilities and easy access for everyone to green areas for recreation and exercise. 

Our unanimously adopted sports motion should provide a neighbourhood-oriented approach for sports and exercise opportunities that sport entrepreneurs, sport associations and sport clubs can profit from. 

Put sports first by: 

 • Making sports club membership for children aged 17 and under free. 
 • Making swimming a school activity again. 
 • Including more sports and types of exercise part of the educational package. 
 • Building neighborhood sports facilities which are accessible to everyone. 
 • Including gym in the education package again, with specialist teachers. 
 • Retaining all existing pools and maintaining them properly. 
 • Employing extra exercise coaches in all neighbourhoods and villages. 
Ensure a sustainable and green municipality, setting realistic goals which are not at the residents’ expense. 

Sustainability is a local theme. Everyone knows that we have to take drastic measures to reduce carbon emissions (CO2). Individual sustainable initiatives should be supported and encouraged wherever possible, but should never just benefit ‘the happy few’. 

Sustainability must be accessible to all residents. We want the municipality to make greater efforts regarding subsidizing sustainability at home. It must do so actively, by including the issue in all plans the municipality develops. 

We never want to impose the construction of solar parks without discussing this with local residents first. This is certainly the case for any areas outside the city and villages, unless the initiative came from and is supported by a large majority of local residents. They must then also truly benefit from the power generated. 

In other words, sustainability must be accessible to all residents. We want the municipality to make a much greater effort concerning subsidizing home sustainability and actively include the issue of sustainability in all its plans. 

Put sustainability first by: 

 • Making (home) sustainability affordable and accessible to all residents of Groningen. 
 • Not imposing solar parks without consulting local residents. 
 • Increasing the budgets for subsidizing home solar panels. 
 • Constructing offshore wind turbines. 
 • Promoting fewer garden tiles and more greenery in gardens. 
 • Becoming the greenest municipality in the Netherlands! 

Ensure affordable and accessible art and culture with room for talent, but without prestigious expensive projects. 

Groningen is a creative and cultural city, the culture capital of the north. We stand for a vibrant city where talent can develop. We want to prevent further deterioration of the existing cultural bond, with more space for diversity, cultural venues and breeding grounds for fresh initiatives. 

Culture creates important links in Groningen society. Groningen has a fantastic range of cultural initiatives and cultural infrastructure. We stand for the widest range of cultural opportunities for everyone, which is always affordable and accessible. We want to benefit from the taxes we pay to the greatest degree, with cultural policy that allows talent to flourish. If a major cultural institution is unable to balance its books, we will not automatically come to the rescue. Cutbacks should not lead to a major reduction in cultural opportunities. We need a healthier balance. 

Groningers deserve an affordable Oosterpoort venue and not a new prestige project! We can do a lot more with the proposed €250 million budget. A new Oosterpoort? Certainly, but make it a feasible and affordable one. 

Put culture first by: 

 • Creating better policy with space for talent. 
 • Providing affordable and accessible art and cultural events and opportunities. 
 • Taking a critical attitude towards the new Oosterpoort venue. 
 • Giving everyone the opportunity to participate in culture and music, including in education. 
 • Encouraging local (amateur) artists and performing arts. 
 • Axing any extra funding to cover Groninger Forum budget problems. 

Provide local entrepreneurs every opportunity for their for enterprise, since they provide local employment and keep the economy running in neighbourhoods and villages. 

Groningen is a municipality with a lot of potential, and with an excellent business climate. Groningen knows how to attract tourists in large numbers. City trips to Groningen are becoming increasingly popular. Small and medium-sized enterprises are the backbone of our local economy, and should benefit from this. 

Ensuring a good business climate is therefore our priority. Local entrepreneurs and companies provide employment and create a lively city and countryside. They are the engine of our local economy, providing employment to many. 

We cherish the entrepreneurs and the business sector and will always roll out the red carpet for them. We want to do away with unnecessary rules and a patronizing municipality attitude. Rules that stifle initiative should not be constantly referred to, looking instead at how things can be achieved, with room for customization. When purchasing and hiring, the municipality should focus on local entrepreneurs and never let the lowest price be the starting point. 

Treat entrepreneurs equally, not arbitrarily, not benefiting the few, and with lower local taxes. Spend extra attention on entrepreneurs who do business in our beautiful neighbourhoods and villages, contributing to liveability and liveliness. 

Put local entrepreneurs first by: 

 • Take local entrepreneurs and their concerns seriously. 
 • Provide customization and charge lower local taxes. 
 • Conclude a covenant with all regional public institutions, promoting local and regional contract awarding. 
 • Municipal tenders and purchasing must always consider the local/regional impact and not just go for the lowest price. 
 • Ensure good parking facilities, affordable rates, appropriate daily transport windows and good loading and unloading areas. 
 • Consult entrepreneurs about any problems and find solutions together. 
Provide affordable, accessible, non-bureaucratic care and wellbeing, with extra focus on the elderly. 

People who need care must be able to rely on the municipality to provide proper and affordable care. The quality of care directly impacts the quality of life of our residents. Their welfare is paramount. Everyone wants to continue doing what they enjoy, they love and what makes them happy. That is what life is all about, and this is what we are committed to. This is why we pay more attention to people than to brick & mortar. 

The elderly should be able to continue living at home. But when it is necessary, they should be able to move immediately to a suitable home or other form of care facility. 

Care providers must not only put the demand for care first, but also monitor loneliness, abuse, neglect or care avoidance issues. This is not just a growing problem; it is also a hidden issue that deserves more attention. 

Put care, wellbeing and the elderly first by: 

 • Providing affordable and accessible care, without bureaucracy, expensive managers and companies that earn too much. 
 • Ensuring extra support for (young) carers and volunteers. 
 • Providing free public transport for the elderly and organizing public spaces in such a way that it becomes easy to move from A to B. 
 • Promoting mental and physical health of the elderly. 
 • Lowering or adjusting the personal contribution for domestic help and WMO resources and home care, according to residents’ financial means. 
 • Fighting poverty and focusing on increasing self-reliance, and preventing isolation through home visits. 

Reduce local costs and spend less money on prestige projects. 

We are one of the poorest and most expensive municipalities; this needs to change. The local taxes for residents and entrepreneurs are already high and are continuing to rise. Unfortunately, the available resources are not always used efficiently, with high expenses, for instance (such as the Forum, hiring a lot of external staff, etc.). Of course your tax money must and can be used sparingly and responsibly, but this goes for all resources. The emphasis must therefore be on cost control and efficiency and not on generating income at the expense of our residents and entrepreneurs. The taxpayer should not be seen as a cash cow, which is why, for example, we have successfully abolished the dog tax, which was mainly used to fill gaps elsewhere in the municipal budget. 

By being efficient and economical, we want the municipal taxes to be realistic and fair. Our focus is always on basic facilities; we want to bring them up to standard and keep them up to date. 

If our municipality has to cut costs, we will do away with superfluous plans, pet projects, unnecessary civil servants and hiring in staff (such as advisors, agencies and interim appointments). 

Put finances first by: 

 • Reducing hiring in staff and unnecessary civil servants. 
 • Drawing up sound financial policy aimed at the long term. 
 • Not investing in prestige plans – is it necessary or just nice to have? 
 • Ensuring low costs for residents and entrepreneurs. 
 • Investing in maintaining facilities. 
 • Providing feasible and affordable policies and affordable projects. 
 • Lowering the property tax. 
 • Using surpluses on cost-effective taxes, levies and rates to prevent rate increases and return them to taxpayers. 

Neem contact met ons op

Contact Us
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

info@stadspartijgroningen.nl

#zetgroningersop1