Het fiasco van inspraak

*Onderaan deze pagina treft u een naschrift aan ten aanzien van het artikel op pagina 13, hoofdstuk 5G, over de Bed & Breakfast aan de Rijksweg.

``

 

Welkom en inleiding.

Het bijzondere van deze publicatie is, dat die samenvalt met de viering van 10 jaar Stadspartij. Van 0 zetels in 2001 naar 5 zetels in 2011. De Stadspartij is alle kiezers hiervoor zeer dankbaar. Wij blijven ons voor hen inzetten. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar Johan van Gelder die vele uren heeft gestoken in de interviews met betrokkenen en Gabor Lodi die opnieuw voor een voortreffelijke vormgeving en opmaak heeft gezorgd. Uiteraard bedanken we iedereen die bereid was aan deze Stadjerskrant mee te werken. Voor alle duidelijkheid, daar waar ambtenaren genoemd worden kan gelezen worden het college van B&W.

Het thema van deze krant zou je kunnen noemen ‘shoppen in bestemmingsplannen’ en kan worden gezien als een verbreding van de affaire Botros. De Stadspartij wil allereerst benadrukken dat er heel veel goed gaat. Maar dat ontslaat niemand van de plicht aandacht te besteden aan de gevallen die echt niet goed gaan en waar ambtelijk niemand bereid lijkt te zijn om over alternatieven na te denken.

De rechtszekerheid van burgers en de door de raad formeel vastgestelde bestemmingsplannen staan te vaak op gespannen voet met elkaar. Al te vaak blijken plannen volledig dichtgetimmerd te zijn. In een eerder overleg zijn ambtenaren en opdrachtgever namelijk al tot een akkoord gekomen. Wat dan? In de praktijk bieden de bestemmingsplannen in Groningen de burger te weinig bescherming tegen speculanten die op een postzegel grond een flat wil bouwen.

De Stadspartij wijst hierbij naar de op papier geformuleerde goede bedoelingen. Goede bedoelingen, zoals onder andere geformuleerd in het collegeakkoord van 2010, Groningen progressief met energie, stad voor iedereen, het raadsvoorstel van 25 mei 2011 over de gemeenterekening en de door de raad vastgestelde kadernota burgerparticipatie. Over het doel van burgerparticipatie bestaat in de gemeenteraad grote overeenstemming.

Deze Stadjerskrant sluit naadloos aan op het gevoelde onbehagen in de commissie cultuurverandering van gisteren. De heer Gijsbertsen van Groen Links benadrukte de maatregelen met betrekking tot burgerbetrokkenheid. De heer Eikenaar SP wilde meer praktische dingen zien. De heer Akkermans, D66 benadrukte terecht dat het om houding, gedrag en omgangsvormen gaat. De commissie voelde in het algemeen te weinig voortgang op het cultuurveranderingtraject. De burgemeester gaf aan dat de veranderingen niet onderschat moeten worden en dat dit per definitie lang duurt. Daarom stelt de Stadspartij aan de hand van een aantal schrijnende gevallen in de ruimtelijke ordening een aantal praktische maatregelen voor.

Voor de Stadspartij telt het woongenot van de bewoners het zwaarst. Groningers hebben recht op licht, lucht, privacy, zon en groen. Om dat recht te bewaken wil de 2

Stadspartij strengere bestemmingsplannen en andere procedures. In deze Stadjerskrant is te lezen waar en hoe het met onder andere met bestemmingsplannen in het recente verleden misging.

Enkele schrijnende gevallen.

Hofstraat 16

Hoe is het mogelijk dat de afdeling ruimtelijke plannen een bouwvergunning afgeeft voor een kantoorgebouw in een tuin in de Hofstraat nr.16 en daarbij volledig voorbij gaat aan het in het bestemmingsplan Binnenstad geformuleerde beleid?

Damsterdiep en omgeving

Hoe is het mogelijk dat woningstichting Nijestee zomaar een qua schaal en grootte niet passend kantoor binnen het beschermde stadsgezicht, op het Damsterdiep kan neerzetten.

Hoe is het mogelijk dat niemand in deze stad verantwoordelijk is voor de missers rond de parkeergarage Damsterdiep?

Kwartsstraat Vinkhuizen

Hoe is het mogelijk, dat tegen ieders wil een bouwproject aan de Kwartsstraat moest doorgaan en werd doorgedrukt (stedenbouwkundig noodzakelijk) en niemand hier ook maar iets aan kon veranderen, totdat het plots niet meer noodzakelijk was?

Bed & Breakfast Rijksweg

Hoe is het mogelijk dat rechterlijke uitspraken door de ambtelijke organisatie worden genegeerd?

Zaagdam

Hoe is het mogelijk, dat, terwijl er over het voorbereidingsbesluit Oosterweg maanden werd gedaan, er binnen een paar dagen een ontheffing van de parkeernormen voor Zaagdam was geregeld, later onterecht gebleken?

Hoe is het mogelijk dat er op de Zaagmuldersweg totale onduidelijkheid heerst over de toepassing van de formuleringen in het bestemmingsplan Oosterpark inzake geluidhinder en er toch een bouwvergunning voor Zaagdam wordt afgegeven?

Oosterweg

Hoe is het mogelijk, dat de gemeentelijke afdeling ruimtelijke plannen een ongedateerde positieve toezegging doet aan een projectontwikkelaar over bouwen naast de kerk aan de Oosterweg, terwijl dit in strijd is met het toen vigerende bestemmingsplan Oosterpoort.

Hoe is het mogelijk dat deze afdeling blijkbaar volledig voorbij kan gaan aan de in het bestemmingsplan Oosterpoort staande formuleringen?

 

Hoe is het mogelijk dat de gemeentelijke organisatie er maanden over doet om een voorbereidingsbesluit te nemen voor Oosterweg 83 en dat dit bij iedereen (inclusief de projectontwikkelaar) bekend was?

Springs

Hoe is het mogelijk dat ambtenaren toezeggingen van het college niet nakomen?

Algemeen 3
Hoe is het mogelijk dat het project CIBOGA en de parkeergarage Boterdiep zó konden mislukken en dat ook hier weer niemand verantwoordelijk voor is?

Hoe is het mogelijk dat de ambtelijke organisatie tegen de wil van de Groninger bevolking in een regiotram en een forumgebouw weet door te drukken?

 

Conclusies en aanbevelingen ter discussie in de commissies Ruimte en Wonen en cultuurverandering. 

Het mag duidelijk zijn: Er klopt van alles niet bij een aantal lopende procedures en de Stadjer heeft vaak het nakijken. De macht van de bureaucratie is te groot en de politiek verantwoordelijken doen zo lijkt het te weinig.

1.Er moet begrijpelijk beleid worden geformuleerd rond het toepassen van en het omgaan met bestemmingsplannen en hoe dat moet worden gehandhaafd.

Maar hoe?

Allereerst mogen bewoners van onze stad nooit meer overvallen worden door al schijnbaar uitgekristalliseerde plannen vanuit RO/EZ. Iedere verandering van de leefomgeving van Stadjers moet in het vroegste stadium aan mogelijk betrokkenen worden gemeld. Dit kan ambtelijk dan wel particulier zijn.

Onderonsjes tussen bouwers/projectontwikkelaars en ambtenaren van RO/EZ moeten worden verboden. De burger heeft even zoveel recht op (voor)kennis als een ambtenaar. Ook onderonsjes tussen dienstonderdelen van de ambtelijke organisatie moet worden verboden. Openheid is het uitgangspunt. De gemeenteraad stelt de kaders vast conform ‘De raad aan de voorkant’.

2. De bezwarencommissie moet anders worden ingericht, zowel inhoudelijk, procedureel als procesmatig.
Hoe? Het huidige driemanschap wekt niet de indruk dat het voldoende objectief toe gerust is voor zijn taak. Er moeten een aantal onafhankelijke deskundige leden en burgers worden toegevoegd aan de huidige commissie.

3. Ambtenaren en hun chefs, die niet optimaal in dienst van de burger functioneren dienen door het college te worden aangesproken op fout gedrag.

4. Met vrijstellingen dient zeer terughoudend te worden omgegaan. De Stadspartij pleit ervoor alle bouwplannen waarover een juridische strijd gaande is door een onafhankelijke derde, bijvoorbeeld naar het model van de planschadecommissie, tegen het licht te houden.

5. Arbitrage
Het in de bijlage opgenomen voorstel tot arbitrage als een andere manier van geschilbeslechting voor burgers dient nader te worden uitgewerkt.

 

 

 

*)Naschrift:

Mevrouw Veldstra van de B&B vindt na lezing van het interview dat storend is de opmerking dat de gemeente zou vinden dat hier minstens 25 mensen moeten kunnen slapen. Het maximale aantal personen is 14 (norm Bedandbreakfast.nl) De gemeente kan dit niet hebben beweerd, zegt zij, het zijn de woorden van de heer Westerman.

 

De gemiddelde bezetting op jaarbasis is 4 per nacht, vervolgt mevrouw Veldstra. Hieruit valt op te maken dat zeer zelden het maximum van 14 per dag wordt gehaald, dat is echt een uitzondering.

 

Een aantal fractieleden hebben de B&B bezocht en heeft kunnen constateren dat er maximaal 10 à 11 mensen boven kunnen verblijven en dat er boven een aangenaam groepsverblijf is gecreeerd. Het gaat om een groepsruimte voor mensen die elkaar goed kennen. (vrienden en/of familie) Beneden kunnen 3 mensen totaal slapen in 2 kamers. Daar is een hele kleine kamer met eenpersoons bed en een iets grotere kamer met een tweepersoons bed.