Geluidsoverlast bij dance events

Evenement op de Drafbaan
Foto: gemeentegroningen.nl

Afgelopen weekend heeft het zogenaamde “L.I.C.-festijn” in het Stadspark tot veel
klachten over geluidsoverlast geleid. Het Dagblad van het Noorden maakt melding van de
irritaties van bewoners van vooral de wijken Laanhuizen, Grunobuurt en Zeeheldenbuurt,
maar ook in wijken als de Oosterpoort en Helpman was het festijn duidelijk te horen.
En zijn er, ook bij ons, veel klachten binnen gekomen.

De afgelopen maanden vonden de “dance evenementen L.I.C.-festijn, Dance Experience
XL, Hardstyle in the Park, Dance in the Park 2012 plaats in het Stadspark. En op 5 mei het
Bevrijdingsfestival. De Stadspartij is zich er van bewust dat het aantal evenementen in het
Stadspark waarschijnlijk binnen het toegestane aantal van 12 evenementen ligt, zoals de
nota “Feesten in Balans II”. Toch zorgen met name “Dance Events” bij omwonenden vaak
meer overlast dan bijvoorbeeld een klassiek concert. Met name de duur van een dergelijk
evenement is vaak een zware belasting.

In onze ogen is er sprake van een toename van het aantal klachten de laatste tijd. Daarom
heeft de Stadspartij een aantal vragen ten aanzien van het huidige evenementen beleid.

Ten aanzien van dance events het Stadspark heeft de Stadspartij de volgende vragen:

Het aantal “dance events” in en om het Stadspark lijkt toe te nemen.

1. Is het college bekend of het aantal klachten van omwonenden hier is toegenomen
en wat is het aantal van de meldingen?
2. Wat is het totale aantal evenementen in en om het Stadspark (dus niet alléén de
Drafbaan)?
3. Deelt het college de mening van de Stadspartij dat het aantal dance evenementen
in het Stadspark relatief hoog is?
Is het college bereid te onderzoeken of het mogelijk is deze evenementen (deels)
4.
“indoor” plaats te laten vinden?
5. Ziet het college noodzaak om de nota “Feesten in Balans II” t.a.v. het Stadspark
aan te passen, bijvoorbeeld door een maximaal aantal uren per jaar voor “Dance
Events” in te voeren?

Wij ontvingen onlangs ook klachten over het evenement “Dance at the Beach 2012”, welke
21 juli j.l. plaatsvond aan de Kardingerplas.

Er bereiken ons geluiden dat de gemeente voornemens is om de Kardingerplas aan te
wijzen als evenemententerrein. Op zich is dit een mooie locatie. De balans mag echter
niet zoek raken. Gezien de ligging van dit terrein, midden tussen vier woonwijken lijkt het
de Stadspartij daarom niet wenselijk om dit terrein het gehele jaar door beschikbaar te
stellen.

6. Klopt het dat het voornemen bestaat om de Kardingerplas aan te wijzen als
evenemententerrein?
7. Zo ja, wordt er na gedacht over een maximum aantal evenementen op deze
locatie?

Tot slot nog een aantal vragen ten aanzien van de handhaving en klachtafhanfdeling.

8. Wordt er inmiddels toegezien op de voorgenomen geluidsnorm dB(C) bij
evenementen? Zo ja, wat zijn de resultaten / Zo nee, waarom niet?

Mensen die op het moment zelf willen klagen over de overlast hebben vaak een probleem.
Buiten kantoortijden is het Meldpunt Overlast en Zorg niet bereikbaar. Mensen die via het
nummer 0800-8844 de politie bellen krijgen te horen: ‘.. daarvoor moet u bij de Gemeente
zijn ..’ Wie, na veel zoeken, de evenementen-kalender weet te vinden leest dat er tijdens
een evenement contact opgenomen kan worden met de gemeente Groningen via de
evenementen-klachtentelefoon: 050 367 11 33. Het antwoordapparaat van het Meldpunt
Overlast en de politie melden dit niet. Hierover de volgende vragen.

9. Is er iemand tijdens evenementen op dat nummer daadwerkelijk aanwezig om
klachten te verwerken?
10.Bent u het met de Stadspartij eens dat het nummer van de evenementen-
klachtentelefoon zéér moeilijk vindbaar is?
11.Registreert de politie het aantal klachten en stuurt zij deze door aan het Meldpunt
overlast en zo nee waarom niet?
12.Worden er tijdens evenementen regelmatig metingen verricht en hoe vaak is het
voorgekomen dat er handhavend is opgetreden?

Namens de fractie van de Stadspartij,

Amrut Sijbolts.