Huishoudelijk Reglement van:

 de “POLITIEKE VERENIGING STADSPARTIJ GRONINGEN VOOR ALLE GRONINGERS” gevestigd te Groningen.

 Artikel 1. Werknaam

 1.1      De vereniging voert haar activiteiten uit onder de werknaam:

“Stad en Ommeland”.

1.2       De vereniging kan haar werknaam volgens artikel 1 lid 1 wijzigen na besluit van de Algemene Ledenvergadering mits de nieuwe werknaam voldoet aan de eisen gesteld in artikel G3, vierde lid, van de kieswet.

Artikel 2. Het Bestuur

2.1      Kandidaten voor het bestuur dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. het Nederlands staatsburgerschap te bezitten;
 2. minimaal twaalf maanden voor de algemene ledenvergadering waarop nieuwe bestuursleden worden benoemd, lid te zijn van STAD en OMMELAND en hun contributie te hebben voldaan;
 3. een Verklaring Omtrent Gedrag te overhandigen, indien het bestuur daar om vraagt, dat niet langer dan drie maanden voor de algemene ledenvergadering waarop nieuwe bestuursleden worden benoemd, is afgegeven door de burgemeester van de Gemeente Groningen of door de burgemeester van de gemeente waar de potentiële kandidaat op het moment van kandidaatstelling woonachtig is;
 4. schriftelijk te verklaren op het moment van kandidaatstelling voor het bestuur niet lid of donateur te zijn, dan wel te worden van een andere politieke partij die meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen in de Gemeente Groningen;
 5. schriftelijk te verklaren akkoord te gaan met hun eventuele benoeming;
 6. schriftelijk te verklaren de uitgangspunten en het verkiezingsprogramma van STAD en OMMELAND te onderschrijven en na benoemd te zijn als bestuurslid hiernaar te zullen handelen.
 7. Schriftelijk te verklaren zich te zullen houden aan de Gedragscode Integriteit Stad en Ommeland.

2.2 Bestuursleden van STAD en OMMELAND kunnen het lidmaatschap van het bestuur combineren met het lidmaatschap van de gemeenteraad van Groningen.

2.3 Het bestuur vergadert minimaal eenmaal per kwartaal of zo vaak als de voorzitter dit nodig acht.

2.4 Op schriftelijk verzoek van twee gezamenlijk optredende bestuursleden is de voorzitter verplicht binnen vier weken na dagtekening van het schriftelijk verzoek een bestuursvergadering uit te schrijven.

2.5 Het bestuur kan een of meer commissarissen met een specifieke taak benoemen. Deze commissarissen hebben in de bestuursvergaderingen een adviserende stem.

2.6 Minimaal een keer per halfjaar nodigt het bestuur de fractie uit om verantwoording af te leggen aan het bestuur inzake de gevolgde politieke koers van de fractie in de Raad van de Gemeente Groningen

2.7 Het bestuur is bevoegd om de contributie te innen en om bij in gebreke blijven de verschuldigde contributie op de gebruikelijke en in de wet geregelde wijze te innen of te laten innen.

2.8 Het bestuur is bevoegd de hoogte van de maandelijkse financiële bijdrage van raadsleden en/of wethouders aan de partijkas vast te stellen. Het bestuur is bevoegd de leden mondeling en schriftelijk te wijzen op hun plicht om de vereniging in woord en daad loyaal te ondersteunen.

 

Artikel 3. Openbaarheid van vergaderingen en stemrecht

3.1 De bestuursvergaderingen zijn alleen vrij toegankelijk voor de leden van STAD en OMMELAND.

3.2 Een bestuurslid kan in overleg met de voorzitter een gast uitnodigen voor een bestuursvergadering en richt zich daarbij naar de aanwijzing van de voorzitter.

3.3 Een gast die de bestuursvergadering bijwoont kan de voorzitter verzoeken hem of haar spreekrecht te verlenen over een bepaald onderwerp.

3.4 De voorzitter van de bestuursvergaderingen van STAD en OMMELAND kan in bijzondere gevallen bepalen dat de vergadering een besloten karakter heeft.

3.5 Leden hebben stemrecht in de algemene ledenvergadering als dertig werkdagen voor de algemene ledenvergadering de contributie is ontvangen door de penningmeester.

3.6 De financiële administratie van de penningmeester is hiertoe bepalend.

 

Artikel 4. Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen

4.1 Personen, die zich kandidaat willen stellen voor een plaats op de kandidatenlijst van STAD en OMMELAND voor de gemeenteraadsverkiezingen‚ dienen zich voor 1 juli van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden, schriftelijk, d.w.z. per post te melden aan het woonadres van de voorzitter van STAD en OMMELAND met motivering waarom de potentiële kandidaat zichzelf geschikt acht voor het raadslidmaatschap. Hierbij gelden de voorwaarden uit de statuten. De voorzitter bevestigt de ontvangst per mail of per brief.

4.2 Personen die zich kandidaat willen stellen voor de kandidatenlijst van STAD en OMMELAND voor de gemeenteraad dienen:

 1. het Nederlands staatsburgerschap te bezitten;
 2. minimaal twaalf maanden voor de algemene” ledenvergadering waarop de kandidatenlijst wordt vastgesteld, lid te zijn van STAD en OMMELAND en hun contributie op tijd te hebben voldaan;
 3. een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overhandigen dat niet langer dan drie maanden voor de algemene ledenvergadering waarop de kandidatenlijst wordt vastgesteld, is afgegeven door de burgemeester van de Gemeente Groningen of door de burgemeester van de gemeente waar de potentiële kandidaat op het moment van kandidaatstelling woonachtig is;
 4. schriftelijk te verklaren op het moment van kandidaatstelling niet lid of donateur te zijn of te worden van een andere politieke partij die meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen in de Gemeente Groningen;
 5. schriftelijk te verklaren akkoord te gaan met hun kandidaatstelling en te willen voldoen aan alle voorwaarden die de wet aan de kandidaatstelling verbindt; schriftelijk te verklaren de uitgangspunten en het verkiezingsprogramma van STAD en OMMELAND te onderschrijven en na gekozen te zijn hiernaar te zullen handelen.
 6. Schriftelijk te verklaren zich te zullen houden aan de Gedragscode Integriteit Stad en Ommeland.
 7. Schriftelijk te bevestigen dat zij door het bestuur zijn gewezen op de verwachting dat de raadsleden en wethouders een percentage dat in ieder geval gelijk is aan de jaarlijks vrijgestelde gift aan de partij zullen schenken.
 8. Het bestuur kan in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van de hierboven genoemde voorwaarden 4.2.1 t/m 4.2.8.

4.3 Het bestuur stelt op basis van de schriftelijke aanmeldingen en/of de eigen selectie van het bestuur een genummerde en gemotiveerde voorlopige kandidatenlijst van STAD en OMMELAND voor de gemeenteraadsverkiezingen op. Nummer 1 op deze lijst is de door het bestuur voorgestelde lijsttrekker.

4.4 Het bestuur nodigt de leden minimaal 25 werkdagen van tevoren schriftelijk uit voor de algemene ledenvergadering waarin de kandidatenlijst en de volgorde van de kandidaten op de kandidatenlijst van STAD en OMMELAND voor de gemeenteraadsverkiezingen (inclusief nr. 1 als lijsttrekker) definitief door de leden wordt vastgesteld. Deze uitnodiging wordt vergezeld van de door het bestuur voorgestelde genummerde en gemotiveerde voorlopige kandidatenlijst.

4.5 Minimaal drie leden, die allen hun jaarlijkse contributie hebben voldaan, hebben binnen 10 werkdagen na het uitschrijven van de ALV uit artikel 3.4 het recht om het bestuur gezamenlijk schriftelijk nieuwe kandidaten te noemen. Deze kandidaten dienen per aangetekende brief aan het woonadres van de voorzitter van het bestuur te worden aangemeld. Als tot genoegen van het bestuur aan de voorwaarden uit artikel 3.2 is voldaan, voegt het bestuur de namen van deze kandidaten op volgorde van binnenkomst toe onderaan de voorlopige genummerde, gemotiveerde kandidatenlijst. De aangepaste, genummerde en gemotiveerde voorlopige kandidatenlijst wordt door het bestuur uiterlijk 5 werkdagen voor de uitgeschreven algemene ledenvergadering aan de leden toegestuurd.

4.6 Op de algemene ledenvergadering waar de kandidatenlijst en de volgorde daarop worden vastgesteld, kunnen geen nieuwe kandidaten meer worden voorgedragen.

4.7 De stemprocedure met betrekking tot de stemming en totstandkoming van de kandidatenlijst staat nader omschreven in de “Procedure Selectie Kandidaten Kieslijst STAD en OMMELAND”, vastgesteld in de Ledenvergadering van 22-03-2018.

4.8 Mocht, om enige reden de algemene ledenvergadering niet tijdig voor de in de wet voorgeschreven datum een (genummerde) kandidatenlijst hebben vastgesteld, of anderszins verzuimd hebben een of meerdere besluiten te nemen, zodat naar het oordeel van het bestuur een of meer in de kieswet vastgelegde termijnen dreigen te worden overschreden, dan is het bestuur van STAD en OMMELAND gemachtigd al die daden in rechte, dan wel in de zin van de wet te verrichten die nodig zijn om een (genummerde) kandidatenlijst vast te stellen en in te dienen ten einde aan de verkiezingen te kunnen deelnemen.

4.9 Het dagelijks bestuur is bevoegd om wanneer dat naar zijn oordeel noodzakelijk is alle in artikel 4.7 genoemde taken en bevoegdheden op zich te nemen en uit te oefenen.

4.10 De voorzitter van het bestuur is bevoegd om wanneer dat naar zijn oordeel noodzakelijk is alle in artikel 3.7 genoemde taken en bevoegdheden op zich te nemen en uit te oefenen.

4.11 Indien een situatie als omschreven in artikel 4.8‚ 4.9 en 4.10 zich heeft voorgedaan, schrijft  het bestuur, c.q. de voorzitter een algemene ledenvergadering uit om verantwoording af te leggen voor de gevolgde procedure en de invulling daarvan teneinde de genomen besluiten alsnog te laten bekrachtigen.

Artikel 5. Commissies

5.1 Commissies worden ingesteld of opgeheven door het bestuur (n.b.: de kascommissie wordt conform artikel 14.2 van de statuten benoemd door de algemene vergadering).

5.2 Het bestuur benoemt en ontslaat de voorzitter en de leden van een commissie.

5.3 Het bestuur stelt de taak van de commissie vast en de termijnen waarbinnen deze taak dient te worden afgerond.

5.4 Een commissie vergadert naar behoefte van de commissieleden.

 

Artikel 6. Lidmaatschap.

6.1 Lid worden van STAD en OMMELAND geschiedt volgens de regels zoals deze zijn vastgelegd de statuten.

6.2 Nadat een aanmelding van een lid is binnengekomen beoordeelt het bestuur van STAD en OMMELAND deze aanmelding binnen drie maanden.

6.3 Het bestuur meldt het aspirant lid schriftelijk of zijn of haar aanmelding wel of niet is geaccepteerd en verzoekt bij acceptatie de verschuldigde contributie over te maken.

6.4 Donateur worden geschiedt volgens de regels zoals deze zijn vastgelegd de statuten.

6.5 Donateurs hebben toegang tot de algemene ledenvergadering op uitnodiging van het bestuur.

6.6 Donateurs hebben geen stemrecht tijdens de Algemene Leden Vergadering.

6.7 Het is individuele leden verboden om giften te accepteren ten bate van politieke activiteiten. Alleen het bestuur is hiertoe bevoegd.

6.8 Giften waaraan condities zijn verbonden (incl. sponsoring)  moeten worden geweigerd.

6.9 Alle giften/schenkingen worden verantwoord in de boekhouding en in de jaarrekening.

6.10 Anonieme schenkingen en giften groter dan een door de ALV vastgesteld bedrag worden separaat vermeld in het jaarverslag.

6.11 De algemene ledenvergadering stelt jaarlijks op voorstel van het bestuur de volgende bedragen vast:

a> de contributie voor het komende kalenderjaar;

b> de minimale bijdrage voor donateurs;

c> het grensbedrag waarboven anonieme giften specifiek in het jaarverslag moeten worden vermeld.

6.12 Alle leden of buitenstaanders die de vereniging of de fractie op enigerwijze vertegenwoordigen als  bestuurslid, volksvertegenwoordiger, woordvoerder, medewerker, of een andere hoedanigheid zijn verplicht zich te houden aan de “Gedragscode Integriteit Stad en Ommeland” zoals vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 22-03-2018.

6.13 Bestuursleden,(steun)fractieleden,fractiewoordvoerders,fractiemedewerkers en wethouders zijn verplicht om alle publieke en private functies die zij vervullen schriftelijk bij het bestuur op te geven, met de vermelding :”bezoldigd” of “niet bezoldigd”. De lijst met nevenfuncties is in beheer bij de secretaris met een kopie bij de fractievoorzitter. De lijst is op verzoek door derden in te zien.

Artikel 7. Lidmaatschappen afgesloten door de vereniging.

7.1 Het bestuur van de vereniging kan lidmaatschappen met andere politieke- en/of belangen verenigingen aangaan.

7.1 Het aangaan van een lidmaatschap, zoals omschreven in artikel 7.1, dient vooraf of achteraf gemotiveerd aan de algemene ledenvergadering te worden voorgelegd.

7.3 Na toestemming van het lidmaatschap, zoals omschreven in artikel 7.1, door de algemene ledenvergadering dient het aangegane lidmaatschap te worden vermeld in artikel 7.4 van het Huishoudelijk Reglement.

7.4 STAD en OMMELAND is lid van:
Groninger Belang, welke is aangesloten bij de Onafhankelijke Senaatsfractie.

Artikel 8. De fractie

8.1 De fractie van STAD en OMMELAND bestaat uit een of meerdere raadsleden.

8.2 Als er meerdere raadsleden zijn, dan kiezen zij uit hun midden een fractievoorzitter. Wanneer de fractie niet tot een besluit kan komen, beslist de Algemene Ledenvergadering van STAD en OMMELAND.

8.3 De fractie bepaalt op basis van de uitgangspunten en het verkiezingsprogramma van STAD en OMMELAND de politieke koers binnen de Raad van de Gemeente Groningen.

8.4 De fractie van STAD en OMMELAND beschikt over een zelfstandige stichting met eigen statuten, die valt onder verantwoordelijkheid van de fractie.

8.5 De Stichting heeft ten doel de STAD en OMMELAND -fractie van de gemeente Groningen te ondersteunen bij haar huishoudelijke belangen.

8.6 De fractie van STAD en OMMELAND kent een fractiestatuut en/of huishoudelijk reglement.

8.7 De fractie van STAD en OMMELAND kan bijgestaan worden bijgestaan door een steunfractie bestaande uit het wettelijk aantal lijstopvolgers of leden van de Stadspartij.

8.8 Minimaal een keer per half jaar op uitnodiging van het bestuur legt de fractie verantwoording af aan het bestuur inzake de gevolgde politieke koers van de fractie in de Raad van de Gemeente Groningen.

8.9 De fractie wordt bijgestaan door een fractie assistent, onder inhoudelijke verantwoordelijkheid van de fractievoorzitter.

 

Artikel 9. Wijziging van het huishoudelijk reglement

9.1 Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.

9.2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, aan de leden worden verzonden en/of op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

9.3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.

 

Artikel 10. Slotbepalingen

10.1 Ieder lid heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.

10.2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur behoudens haar verantwoording aan de algemene ledenvergadering.

10.3 Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na het verschijnen van een informatie-uiting waarin de tekst van het reglement is opgenomen.

10.4 Onder schriftelijk wordt in dit reglement verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen, met inbegrip van digitale middelen, overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.

Vastgesteld door:

de Algemene Ledenvergadering van STAD en OMMELAND d.d. 22-03- 2018.