De Floriade in 2022 op het Suikerunie-terrein: een dubieuze keus

foto: Floriade.nl

Als het aan het college ligt krijgt de Floriade in 2022 een plek op het terrein van de voormalige Suikerunie. In de collegebrief van 7 december jl. wordt hier zwaar op ingezet.  Deze week heeft volgens een bericht in het Dagblad van het Noorden van 13 januari een delegatie van de Floriade een bezoek gebracht aan Groningen en aan het Suikerunie terrein.

Voor de invulling van dit terrein is al een langer lopende ideeën-prijsvraag voor stadjers gaande. Bovendien ligt er een motie om de mogelijkheden van (tijdelijke) studentenhuisvesting door het college te laten onderzoeken.

Wij vinden dat er verwarring wordt geschapen over de invulling van het Suikerunieterrein door al een claim te leggen voor het jaar 2022. Dit kan de realisatie van andere initiatieven belemmeren.

Daarom de volgende vragen:

  1. Is de organisatie van de Floriade op de hoogte gebracht van het feit dat er meerdere claims liggen op het Suikerunie-terrein. Zo nee, waarom niet? Zo ja, worden deze belemmeringen meegenomen in het zogenaamde bidboek?
  2. Weet de organisatie van de Floriade dat het Suikerunie-terrein mogelijk huisvesting gaat bieden aan studenten?
    Zo nee, waarom niet? Zo ja, is de organisatie meegedeeld dat dit consequenties heeft voor het al dan niet doorgaan van de Floriade?
  3. Kunt u informatie geven over wat de prijsvraag voor de invulling van het Suikerunie-terrein tot nu toe heeft opgeleverd en of er bij het toekennen van de prijs voor het winnende ontwerp rekening wordt gehouden met de Floriade claim?

Hoogachtend,

Namens de fractie van de Stadspartij,
Anna Riemersma