Brief aan de drie overgebleven consortia mbt aanbesteding regiotram

De gemeente heeft aan drie consortia gevraagd een kostenplaatje te schetsen, waarvoor zij de regiotram in de stad kunnen aanleggen. Dit moet binnen het beschikbare budget blijven. De Stadspartij vraagt zich af in een brief aan de drie overgebleven consortia of de aangereikte informatie nog klopt?

Over diverse onderwerpen zijn aan de consortia vragen gesteld.  De Stadpartij is bijvoorbeeld benieuwd hoe de consortia de 307 miljoen euro gaan voorschieten? Het winnende consortium krijgt namelijk pas het geld als alles gereed is en de tram rijdt.

De Stadspartij wijst er in de brief ook op dat de plannen en de basisgegevens, die in de huidige plannen worden aangeboden en gehanteerd, dateren uit een periode van voor de crisis. Ook wijst de Stadspartij er op dat de door het college van BenW gewenste DBMFO-constructie in Nederland nog nooit eerder is toegepast. Een brief van Arthur Kamminga aan de gemeenteraad over mogelijke fouten in de Business Case is bijgevoegd.

Of de 400 miljoen euro voor fase 2 van de tram uit het (verlengde ) MIRT 2020-2028 beschikbaar komt, is hoogst onzeker,stelt de Stadspartij. Fase 2 is de tram de regio in laten rijden, waarover de provincie nog niet wil beslissen.

Robert Prummel
Gerard Offerman

—————————————————————————————————————————
Aan de raden van bestuur van:

Ballast Nedam N.V. BAM Heijmans N.V.

Ringwade 71 Postbus 20 Graafsebaan 65
3439 LM Nieuwegein 3980 CA Bunnik 5248 JT Rosmalen
Postbus 1339
3430 BH Nieuwegein

Groningen, 7 oktober 2011

Onderwerp: informatievoorziening over de aanbesteding van de voorgenomen aanleg van een (regio) tram in de stad Groningen (PPS-constructie)

Geachte raden van bestuur,

De Stadspartij vraagt zich af of de informatievoorziening aan uw consortium inzake de aanbesteding van een mogelijke regiotram in de stad Groningen nog wel up to date is. Heeft u alle informatie en klopt deze nog?

De Stadspartij wijst u er op dat de plannen en de basisgegevens, die in de huidige plannen worden aangeboden en gehanteerd, dateren uit een periode van voor de crisis. Een DBMFO-constructie is in Nederland nog nooit eerder toegepast.

Het gebruik van het OV neemt zichtbaar af. Het Raamwerk Regiorail is slechts een visiedocument en geen concreet uitvoeringsprogramma. Of de 400 miljoen euro voor fase 2 van de tram uit het (verlengde ) MIRT 2020-2028 beschikbaar komt, is hoogst onzeker. Er zijn nieuwe NMCA’s beschikbaar (zie google NMCA Noord-Nederland).Tevens wil de Stadspartij u wijzen op het door de Wiardi Beckman Stichting gepubliceerde rapport  ‘Toekomst voor de Publieke Sector’. Daarnaast is het doorgaan van de spoorlijn Groningen-Heerenveen nog onzeker. In de aan u geleverde prognoses zijn de vervoercijfers hiervan voor de regiotram meegenomen.

Er wordt in alle stukken steeds gezegd, dat marktpartijen in de PPS-constructie regiotram de risico’s zullen afdekken. Wat betekent dit volgens u precies en wat rekent u daarvoor? Hierop heeft de Stadspartij van u graag een exact antwoord. Bijvoorbeeld: wanneer u 50 miljoen euro risico moet afdekken, wat kost dit de belastingbetaler dan? Wat voor bedrag moet het Projectbureau RegioTram dan hiervoor in de plannen opnemen? Ongetwijfeld bent u op de hoogte van de mislukte PPS-constructies Noord/Zuidlijn in Amsterdam en in de mislukte PPS projecten in de provincie Groningen, Meerstad en Blauwe Stad en bent u op de hoogte van het tram debacle in het Schotse Edinburgh.

Op welke wijze gaat u 307 miljoen euro voorschieten? De Stadspartij beveelt u een rapport aan van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KPVV) uit 2005 met investeringskengetallen voor infrastructuur.
Tevens is door het college van BenW Groningen in de voortgangsrapportage grote projecten van 25 februari 2011 gesproken over juridische risicoafdekking, zoals met de provincie zou zijn overeengekomen. Wat betekent dit volgens u, en hoe interpreteert u deze afspraken?

In een brief van 9 februari 2011 aan de gemeenteraad van Groningen wordt door het College van BenW gesteld dat herprioritering van het RSP noodzakelijk is vanwege de  overtekening hierop (500 miljoen op het mobiliteitsfonds en 100 miljoen op concrete infraprojecten). Dit is nog steeds niet gedaan. Bent u hiervan op de hoogte?

De Stadspartij is benieuwd hoe u zekerheid gaat stellen in uw contract met de gemeente, mochten alle positief voorgeschotelde prognoses niet kloppen. Het is de Stadspartij opgevallen, dat de prognoses voor de Zuidelijke Ringweg Groningen (Langman -maatregelen) niet bleken te kloppen. De verantwoordelijke wethouder kon hiervoor in de gemeenteraad van 28 september 2011 geen verklaring geven.

De Stadspartij is daarnaast van mening, dat u ook kennis zou moeten nemen van de volgende zaken/stukken:

  1. Plan B van het Burgerinitiatief Groningen, mr. drs. Arthur Kamminga, versie augustus 2011;
  2. Weblog gemeenteraadslid Gerard Offerman over de regiotram te lezen op de digitale stad Groningen www.dsg.nl ;
  3. Alle vragen van de gemeenteraadsfractie van de Stadspartij over de regiotram en de antwoorden hierop van BenW;
  4. Nieuwe NMCA’s van juni 2011;
  5. Het collegeakkoord van GS Groningen 2011 (geen besluit over de regiotram de regio in voor 2015);
  6. De brief van de Stadspartij aan de Provinciale Staten van Groningen, Fryslân en Drenthe van 9 september 2011, met bijbehorend persbericht (bijlage).
  7. Brief van de Minister van IenM aan het Burgerinitiatief Groningen van 10 mei 2011 (bijlage).
  8. Brief van mr. drs. A Kamminga aan de gemeenteraad van Groningen van 3 oktober 2011 (bijlage).

Aanbevolen websites:  www.burgerinitiatiefgroningen.nl ; www.TramGroningen.nl ,
www.regiotram.nl , de overheidswebsite van de tram.

Indien bepaalde gegevens de status ‘vertrouwelijk’ bezitten, zal de Stadspartij een bezoek van uw consortium aan een besloten raadscommissievergadering Beheer en Verkeer voorstellen.

Hoogachtend,

Namens de fractie van de Stadspartij, de vierde partij in de gemeenteraad van Groningen en grootste winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in 2010
(5 zetels),
R.P. Prummel (fractievoorzitter), drs. ing. G.J.D. Offerman.

c.c. College van  G.S.  Groningen, Provinciale Staten van Groningen
College van BenW en de gemeenteraad van de stad Groningen
Prof. dr. A. Heertje, Pers