Bestuur en ANBI status

ANBI gegevens Stadspartij

Naam ANBI: Politieke Vereniging Stadspartij Groningen voor alle Groningers
RSIN nummer: 8160 43 310
KvK nummer: 02071686
Bankrekening nummer: NL03INGB0009184799

Postadres
Diephuisstraat 42 a
9714 GZ Groningen

 

Bestuurders

J. Atema (Voorzitter)
A.J. Huitenga (Secretaris)
J. Ploeg (Penningmeester)
T. Hartwig (Bestuurslid)
B.R. van Stempvoort (Bestuurslid)
L.T. Pultrum (Bestuurslid)

Beloningsbeleid: alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden voor de vereniging Stadspartij onbezoldigd.

Doelstelling
Het opkomen voor de belangen van de gemeente Groningen en haar ingezetenen door het deelnemen aan de gemeenteraad van Groningen en aan het college van B&W van de gemeente Groningen.

Inkomsten
Vanuit de contributie verbonden aan het lidmaatschap van de vereniging, bijdragen van raadsleden, giften en projectgelden van de Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL).

Vermogensbeheer en besteding
De gelden worden beheerd door een zeskoppig bestuur, welke bijeenkomsten organiseert met de leden om hun bij te praten over uiteenlopende onderwerpen die in de gemeente Groningen spelen en om ideeën te inventariseren over wensen en problemen die bij de inwoners leven. Tevens worden er gelden gespaard voor het campagnefonds ten behoeve van de 4 jaarlijkse verkiezingen voor de gemeenteraad. Dit laatste nadat er van de ALV instemming is verkregen over het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst. Elk jaar wordt er een ALV gehouden waar de financiën worden besproken en er decharge aan de penningmeester wordt verleend.

Activiteiten
In 2022 zijn 2 ALVs en diverse themabijeenkomsten gehouden waarbij de verenigingszaken zijn besproken met de leden en waar de leden zijn bijgepraat over de zaken welke spelen in de gemeenteraad.
De raadsfractie is onder de naam “Stadspartij- 100% voor Groningen” met 4 raadsleden en 2 woordvoerders vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Groningen en houd zich bezig met het politieke gedeelte van de vereniging. De Stadspartij komt op voor de belangen van de inwoners van de gemeente Groningen en staat voor “politiek van onderop” , dus vanuit de inwoners naar de bestuurlijke lagen daarboven. En is aangesloten bij Groninger Belang en de OPNL welke ditzelfde doen in de provinciale staten en de 1e kamer.

Standaard formulier publicatieplicht ANBI Algemeen en financiële verantwoording: