Het Nieuw Lokaal Akkoord en de wijkteams

De laatste tijd bereiken ons signalen uit diverse wijken over het functioneren van de wijkteams.  Idealiter zijn wijkteams samengesteld uit bewoners en professionals, die het Nieuw Lokaal akkoord dienen uit te voeren. Van bewoners hoorden wij dat zij als lid van het wijkteam worden overruled door professionals en hun ideeën niet gehonoreerd krijgen. Er zijn klachten dat het NLA geld bedoeld voor bewonersprojecten naar instellingen gaan die reeds subsidie ontvangen. Ook over de samenstelling van de wijkteams zijn bedenkingen.

In de meeste wijkteams zijn geen bewoners vertegenwoordigd. In de andere vormen zij een minderheid. Bovendien zijn er weinig hurende bewoners vertegenwoordigd, terwijl er toch door de woningbouwcorporaties de helft wordt bijgedragen aan de NLA gelden, n.l. € 5 miljoen; de gemeente draagt ook € 5 miljoen bij.

De besluitvorming in verschillende wijkteams is niet transparant. Er worden verslagen gemaakt maar die zijn niet openbaar. Hiervoor wordt geen reden gegeven.  Omdat het hier gaat om veel gemeenschapsgeld en omdat hier een kans ligt voor reële burgerparticipatie hebben wij de volgende vragen:

  1. Er zijn 15 wijken betrokken bij het NLA. Is er een organisatiestructuur die deze wijken verbindt of werken ze los van elkaar?  Hoeveel ‘gewone’ bewoners en hoeveel professionals zijn er betrokken? Fungeren er nog raadsleden als voorzitter? Is er een soort van voorzittersoverleg?
  2. Wordt er een reglement voor besluitvorming gehanteerd? Zijn er bezwaarmogelijkheden voor afgewezen projecten? Zo ja, is dit bekend bij de wijkteamleden? Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u ervan op de hoogte dat er geheimhoudingsverklaringen worden gehanteerd?
    Keurt u het hanteren van geheimhoudingsverklaringen goed? Zo ja, waarom?
  4. Hoe komt het dat er zo weinig berichtgeving is over de wijkteams NLA? Waarom zijn de verslagen van overleggen bijvoorbeeld niet openbaar?
  5. Hoe ligt de getalsverhouding ‘huurders’ en ‘kopers’ in de wijkteams en hoe worden nieuwe leden voor het wijkteam geworven?
  6. Volgens onze informatie wordt de directeur van Stiel gevraagd is om met projecten te  komen. Bent u hiervan op de hoogte? Bent u het met ons eens dat dit oneigenlijk gebruik van NLA geld is?
  7. Volgens onze informatie kunnen de “professionals” urendeclaraties indienen. Op deze wijze worden de werkzaamheden voor het wijkteam vergoed. Bewoners kunnen geen uren declareren. Bent u het met ons eens dat dit tegenstellingen en ongelijkheid creëert?
  8. Volgens onze informatie worden uitgevoerde projecten niet goed geëvalueerd. Er wordt niet systematisch nagegaan of hetgeen aanvankelijk toegezegd is ook daadwerkelijk gedaan wordt. Bent u met ons van mening, dat het ontbreken van een deugdelijke evaluatie weinig professioneel is? Indien ja, bent u bereid de procedures aan te passen?

Hoogachtend,

namens de fractie van de Stadspartij Groningen,

Anna Riemersma